Bölcsődevezetőt keresnek

Tata Város Önkormányzatának képviselő-testülete (2890 Tata, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Csillagsziget Bölcsőde (2890 Tata, Új út 14/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2014.05.01-től 2019.04.30-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 14/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátás biztosítása a 3 éven aluli gyermekek részére, az intézmény vezetői feladatainak ellátása, szakmai munka irányítása.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek: - főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség, - magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető, - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, - büntetlen előélet, cselekvőképesség, - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott ok a pályázóval szemben ne álljon fenn.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz, - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, - végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, - érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, - szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás, - nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak. A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2014. május 1. napjától tölthető be.

 

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2014. január 29.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ősz Tibor nyújt, a 34/588-663-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-359/2013 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik.

A pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében feltüntetett szakképesítést igénylő munkakörbe történik. Közszolgálati jogviszonyba történő kinevezés esetén négy hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban /eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza/ benyújtani.

A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A pályázatokkal kapcsolatban a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén hozza meg döntését. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet.