A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

- Aktív korúak pénzbeli támogatása

Aktív korú pénzbeli támogatásra jogosult aki:

 • vakok személyi járadékában részesül, vagy
 • fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 • akinek esetében a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy
 • akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt szüntették meg, vagy
 • a kérelem benyújtását megelőző két évben a munkaügyi központtal legalább egy évig együttműködött;
 • ápolási díj, GYES, GYED, rendszeres szociális járadék, átmeneti, rehabilitációs járadék, ideiglenes özvegyi nyugdíj... stb. folyósítása megszűnt és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal legalább 3 hónapig együttműködött;

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított és keresőtevékenységet nem folytat. (Családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át (25.650 Ft), és vagyona nincs.)

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS
Megilleti az aktív korúak ellátására jogosult személyt arra az időtartamra, amikor

 • közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül
 • olyan képzésben vesz részt, amelyhez keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg

 

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY
Megilleti az aktív korúak ellátására jogosult személyt, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

 • egészségkárosodott személynek minősül, vagy
 • 55. életévét betöltötte, vagy
 • 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy
 • családjában beteg hozzátartozót ápol vagy felügyel és ápolási díjra nem jogosult (feltéve, hogy ennek szükségességét háziorvos igazolja)
 • rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, de orvosi igazolás szerint egészségromlása vagy mentális állapota miatt munkavégzésre korlátozottan alkalmas.

 

EGÉSZSÉGKÁROSODOTTAK RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYE

 • munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett
 • összege: 25.650,-Ft/hó