A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelemről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki a 2015/2016-os nevelési év kezdő napjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentést kér gyermeke számára, 2015. április 30-ig nyújthatja be kérelmét önkormányzati fenntartású óvoda esetén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek címezve, a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének. Ha a szülő nem önkormányzati fenntartású óvodába kívánja gyermekét beíratni, akkor a felmentési kérelmet a nem önkormányzati fenntartóhoz kell benyújtania, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldeni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alóli felmentés tárgyában hozott határozatáról, annak jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. Tata, 2015. április 27. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal