Pályázat óvodapszichológus munkakör betöltésére

A Tatai Kincseskert Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatai Kincseskert Óvoda

óvodapszichológus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út A. 14

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatát javító intézkedésekben. Közvetlen segítség az intézményben folyó nevelő-oktató munkához. Pszichológiai jellegű szűrővizsgálatok, egyéni és csoportos tanácsadás megszervezése. Mentálhigiénés preventív feladatok megszervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Pszichológus végzettség (pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus) - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte. Amennyiben a pályázó pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy szakiránnyal, a munkakör betöltésének feltétele annak vállalása, hogy öt éven belül a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséget, szakvizsgát megszerzi.,

•         Büntetlen előélet. Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Végzettséget igazoló dokumentumok. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Görözdiné Vojnits Klára nyújt, a +3630/691-0008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Görözdiné Vojnits Klára részére a kincseskert.ovoda@tata.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Görözdiné Vojnits Klára, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út A. 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra ezt követően kerül sor. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www. tata. hu - 2017. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályaválasztási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/ vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.