A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása

Ügyleírás:

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EngR.) 51.§ (1)  bekezdése értelmében: Az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében kérheti a végleges építési és bontási engedély hatályának meghosszabbítását.

Az EngR. 52.§ (4) bekezdése alapján: Az építésügyi hatóság az építési és a bontási engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre, a (6) bekezdésben foglalt feltételek mellett legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel hosszabbíthatja meg

a) az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint

b) megkezdett építési tevékenység esetén.

Szükséges mellékletek, okiratok:

EngR. 7.§

(1) Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza:

a) az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,

b) a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját,

c) a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, a 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja szerinti számított építményértéket,

d) a kérelem tárgyával összefüggésben

da) az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, a 3. § (3) bekezdése szerinti, fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,

db) a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,

dc) a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,

e) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,

f) – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban,

g)

h) az építtető aláírását.

(2) A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is.

(3) A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

EngR. 51 .§

(3) Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni lehet, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását.

Határidők:

Az EngR. 52.§ (9) bekezdése alapján:

Ha az eljárás során szakkérdést nem kell vizsgálni vagy szakhatóságot nem kell megkeresni, az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő tíz nap.

Egyéb fontos tudnivalók: