A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Első fokú építésügyi hatósági feladatok ellátása

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének 5. pontja alapján: az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OAH r.) meghatározott építésügyi hatósági ügyek kivételével az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú építésügyi hatóság) az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki.

A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.

Tata járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékességi területének települései a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének 11.5. pontja alapján:

Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata,    Vértestolna

Építésügyi hatósági eljárások

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 34.§ (1) bekezdése alapján: Építési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság eljárásának lefolytatása szükséges. Az építésügyi hatóság jogosult az építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére.

Tata, mint járásszékhely település jegyzője (a továbbiakban: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője) az Étv. 34.§ (2) bekezdése és az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  1.§-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi építésügyi hatósági eljárásokat jogosult lefolytatni:

 • építési engedélyezési,
 • fennmaradási engedélyezési,
 • használatbavételi engedélyezési,
 • bontási engedélyezési,
 • engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
 • jogutódlás tudomásulvételi,
 • használatbavétel tudomásulvételi,
 • az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
 • hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
 • kötelezési,
 • végrehajtási,
 • szakhatósági, valamint
 • veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

Az első fokú építésügyi hatóság további feladata a hatósági adatszolgáltatások teljesítése.

ÉTDR

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 53/A. §-a alapján az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le. Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten egységesen támogató informatikai rendszer.

Építésügyi hatósági kérelmek benyújtásának lehetőségei:

 • ÉTDR-en keresztül, elektronikusan ( www.etdr.gov.hu):
  • Ehhez ügyfélkapus jogosultság szükséges. Az ÉTDR-en történő kérelem benyújtásának és a mellékletek feltöltésének módja a www.e-epites.hu honlapján olvasható
 • Papír alapon
  • ügyfélfogadási időben az Építési Csoportnál személyesen
  • postai úton

A papíron alapon benyújtott kérelem is csak az ÉTDR által biztosított formanyomtatványon nyújtható be, a szükséges mellékleteket pedig elektronikus adathordozón (CD, DVD stb.) pdf/A formátumban kell mellékelni. A formanyomtatvány megtalálható (és onnan letölthető) a www.e-epites.hu weboldalon található ÉTDR/formanyomtatványok menüpontra kattintva. A kérelem nyomtatvány egy fájlba, a mellékletek pedig külön fájlba kerüljenek.

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani.

Fontos a kérelmek hiánytalan kitöltése, különösen a kérelem tárgya, a kérelmező és benyújtó személyes adatai, előzményiratok, irányítószám, helyrajzi szám, telefonszám, stb.

ÉTDR felhasználói felületének elérhetősége – részletes tájékoztató: www.e-epites.hu

Formanyomtatványok – innen tölthetők le: www.e-epites.hu

További nyomtatványok: statisztikai adatlapok – ide kellene betenni a statisztikai adatlapok pdf-jeinek a hivatkozását (mellékeltem őket)

           

Az alábbi lakossági tájélkoztatók innen érhetők el: www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

Felhívás saját vagy hozzátartozója céljára történő építőipari kivitelezési tevékenység elektronikus építési naplóban való dokumentálásával kapcsolatban

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet alkalmazásáról

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

Építési engedélyezési eljárás

Bontási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Használatbavételi engedélyezési eljárás

Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindításáról

Építésügyi hatósági szolgáltatás kérésről

Használatbavétel tudomásulvételi eljárás

Az építésügyi feladatellátás rendszeréről a www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas  oldalon tájékozódhat.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás indítására irányuló kérelem benyújtásának menete ÉTDR-en keresztül, lépésről lépésre:

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok

Az ügyfél és a hatóság közötti kapcsolattartási lehetőségek:
www.e-epites.hu/etdr/kapcsolattartasi-modok

Tájékoztatás az Építésügyi Fizetési Portál működéséről: https://efp.e-epites.hu

 

Elektronikus építési napló felhasználói felület elérhetősége:
https://www.e-epites.hu/e-naplo
 

Elektronikus építési napló felhasználói tájékoztatók:

https://www.e-epites.hu/e-naplo/kezikonyvek-utmutatok

Energetikai tanúsítvány feltöltő felület elérhetősége:

https://www.e-epites.hu/e-tanusitas

Épületfeltüntetési vázrajz feltöltési felület elérhetősége:

https://www.e-epites.hu/terv_felt/prg.main

Az építésügyre vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 https://www.e-epites.hu/jogszabalyok

 

Az építésügyi hatósági eljárás illetéke:

(elektronikusan, személyesen, vagy postai úton kezdeményezett eljárás esetén az illetékfizetés átutalással teljesíthető az 50440016-10028643 számú Tata Város Önkormányzata Illetékbeszedési számlájára)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (a továbbiakban: Itv.) Mellékletének XV. pontja alapján:

XV. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke

I. Az építésügyi hatóságnál indított

1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték

a) új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,

b) új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén

ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,

bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,

c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,

d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett

da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy

db) az érintett felület minden megkezdett 200m2-ként 10 000 forint,

e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,

f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,

g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)–f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,

2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül

a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint,

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül

a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint,

b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20 000 forint, a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50 000 forint,

6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,

7. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,

8. a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén az illeték az 1. pont, a 3–5. pont vagy a 7. pont szerint megállapított illeték másfélszerese,

9. a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1–5. pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű,

10. a használatbavétel tudomásul vétele 10 000 forint,

11.

12. az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése 15 000 forint,

13. az 1–12. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás 10 000 forint.

II.

III. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint.

IV. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes

a) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása,

b) az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.

V. Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell megfizetni.

VI. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint.