Hagyatéki ügyek

Az elhunyt tulajdonában lévő ingatlan, vagy más leltározás alá eső vagyontárgy esetében kerül sor hagyatéki leltár felvételére, majd a leltár az illetékes közjegyző (Dr. Rubovszkyné dr. Kerekes Márta, Tata, Agostyáni u. 23.) felé továbbítására.

Ügyintéző neve, elérhetősége:

 • VADÁSZ ÁRON - igazgatási ügyintéző
  I. em. 113. iroda, Tel: 34/588-676

Illetékesség:

 • A hagyatéki eljárás lefolytatására a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes jegyző jár el.

Szükséges iratok ,mely iratokat a hozzátartozónak kell  hozni:

 • Az elhunyt tulajdonában lévő ingatlan adatai: fekvése, helyrajzi száma, művelési ága, területe, aranykorona értéke és tulajdoni hányada (nem új tulajdoni lap)
 • Fenntartásos betétkönyv, folyószámla esetén a számlavezető pénzintézet neve, címe és a betétkönyv, illetve a folyószámla száma
 • Gépjármű esetén a gépjármű típusa, rendszáma, kora és értéke
 • Kárpótlási jegy, vagyonjegy, szövetkezeti részjegy vagy bármilyen értékpapír esetén a kibocsátó és a kezelő neve, címe az értékpapír sorszáma és névértéke
 • Temetési számlák
 • Érvényes útlevél
 • Az örökösök adatai (születési hely, idő, anyja neve, lakcíme)
 • Az elhunytat megillető kifizetetlen járandóság esetén a nyugdíjas törzsszám
 • Halotti anyakönyvi kivonat

Ügyintézés határideje, díja:

 • Az ügyintézés határideje: 21 nap. A hagyatéki eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról.
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól