Működési engedély kérelem

Illetékesség:

 • Működési engedély kiadása  ügyében Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város közigazgatási területére terjed ki.

Működési engedély köteles termékek:

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények
 2. az egyes festékek, lakkok, és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik
 6. nem veszélyes hulladék
 7. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag

Szükséges adatok, iratok:

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban -az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)
 • vásárlók könyve

A jegyző szerzi be:
a szakhatóságok hozzájárulását
a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot

Ügyintézés határideje, díja:

Ügyintézési határidő huszonegy nap, mely annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb huszonegy nappal meghosszabbítható.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság       kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.


  Az eljárás  illeték köteles -10.000 Ft-, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

  Továbbá a kérelem benyújtásával egy időben igazolni kell az eljárásban résztvevő szakhatóságok eljárási díjának megfizetését is.

  3.000 Ft értékű eljárási illeték – illetékbélyeg- köteles minden adatváltozás, módosítás amely a      nyilvántartásban szerepel.

Alkalmazott jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről