Hírek, események

Telepengedélyezési kérelem

Illetékesség

Telephely fekvése szerint illetékes, települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

A 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza a telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységek körét.

Szükséges adatok, iratok:

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban -az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell:

 • a telep helyszínrajzát;
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)
 • közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)
 • befizetett  igazgatási szolgáltatási díj feladóvevényének másolatát. (A szakhatóságokét is!)

Ügyintézés határideje, díja:

Ügyintézési határidő  huszonegy nap, mely annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb huszonegy nappal meghosszabbítható.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az eljárás illetékköteles -5.000 Ft- melyet a kérelem benyújtásával egy időben Tatai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámoló számlájára kell csekken befizetni.

 

Alkalmazott jogszabályok:

 • A 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő  igazgatási szolgáltatási díjáról