Bejelentés köteles ipari tevékenység

Illetékesség

Telephely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

Az 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet  1. számú melléklete tartalmazza a bejelentés köteles tevékenységek körét.

 

Szükséges adatok, iratok:

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban -az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell:

  • a telep helyszínrajzát;
  • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) (bérleti szerződés)
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, (hozzájáruló nyilatkozat)
  • közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot (hozzájáruló nyilatkozat)

Ügyintézés határideje, díja:

Nyolc napon belül nyilvántartásba veszi a jegyző és ezt követően  értesíti a   hatóságokat, akik harminc napon belül a hatósági ellenőrzést elvégzik.

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

  • Az eljárás  illeték köteles - 3 000 Ft-, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

Alkalmazott jogszabályok:

  • 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet az igazgatási szolgáltatási díj
  • 2004. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról