Közterület-használati engedélyezési eljárás

Ügyleírás: Aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni, mely így a közterület vagy annak meghatározott részének mások általi rendeltetésszerű igénybevételét akadályozza közterület-használati engedély iránti kérelmet köteles kérni.

Így közterület használati engedélyt kell kérni különösen:

 • reklám, reklámtábla, hirdetőberendezés közterületen történő elhelyezésére,
 • építési munkálatok miatt állvány, építőanyag, konténer közterületen történő tárolására,
 • építési munkálatok miatt közterület elkerítésére,
 • vendéglátó-ipari előkert közterületen történő kialakítására,
 • kiállítás, sport, kulturális és alkalmi rendezvények közterület történő megtartására,
 • reklámfelülettel ellátott kerékpártároló közterületen történő elhelyezésére,
 • árusító és egyéb fülke közterületen történő elhelyezésére,
 • kitelepült árusítás, mozgóbolti árusítás közterületen történő megvalósítására,
 • mutatványos tevékenységek (többek között körhinta, céllövölde, trambulin) közterületen történő elhelyezésére,
 • közterületen adományok gyűjtése bejegyzett szervezet tagjaként,
 • tüzelőanyag 48 órát meghaladóan közterületen történő tárolására,
Szükséges mellékletek, okiratok:

- formanyomtatvány

- tevékenység végzésére jogosító engedély

Ügyintézés határideje és díja: Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem elbírálható, úgy a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül döntést hoz a hatóság, egyéb esetben 60 napon belül. Az eljárásért 3.000.-Ft illetéket köteles fizetni a kérelmező az önkormányzat 11500906-11026417 számú számlájára. Az illeték megfizetésére vonatkozó igazolást a kérelemhez mellékelni kell.

Az ingatlan alkalmasságát szakmai és jogszabályi szempontok alapján kell vizsgálni.

Az OTÉK, illetve a helyi építési szabályzat előírásainak betartását az eljárásba bevont szakhatóságoknak vizsgálni kell.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. § (1) bekezdése alapján:

Területet használni, építmény elhelyezésére felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni e rendelet, valamint a helyi építési szabályzat rendelkezései szerint szabad.

A jegyzői igazolás „Hatósági bizonyítvány” formájában kerül kiadásra.

A kérelemhez 3000,- Ft illetéket kell csatolni.

Illetékfizetési kötelezettség esetén természetes személy ügyfeleink jogosultak az ügyintézésért fizetendő eljárási illetéket elektronikus úton megfizetni. Gazdálkodó szervezet ügyfél az önkormányzat előtti ügye során köteles az illetéket elektronikus úton megfizetni.

Az eljárási illeték Tata Város Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 50440016-10028643 számú számlájára fizethető meg. Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában szíveskedjen az ügyfél nevét, az ügy típusát, valamint – amennyiben az rendelkezésére áll – az ügy iktatószámát feltüntetni.

Alkalmazott jogszabályok: - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, - Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 7/2016. (II.25.) rendelete
Egyéb fontos tudnivalók:  

 

CsatolmányMéret
PDF ikon kozterulet_hasznalat_120509.pdf35.42 KB