Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

FELHÍVÁS - Ebösszeírás!

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Tata településen az Önkormányzat a törvényi kötelezettség alapján 2018. október-november hónapokban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti meg:

- személyesen

- postai úton a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal “Ebnyilvántartás” 2890 Tata, Kossuth tér 1. címre.

- faxon: 34/587 078

- elektronikusan az ebosszeiras@tata.hu e-mail címre.

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól!

Az ebösszeíró adatlap jelen felhívás mellékletét képezi, de beszerezhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (2890 Tata, Kossuth tér 1.), valamint letölthető a www.tata.hu honlapról.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös önkormányzati hivatal munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)  Korm. rendelet 17/B§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 01. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm!

 

dr. Kórósi Emőke

jegyző

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal