Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Szálláshely üzemeltetés

Ügyleírás: A 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza a szálláshely típusokat.
Kérelem benyújtásának módja:

adószámmal rendelkező magánszemélyek esetében a kérelmet papír alapon is lehetséges benyújtani, ebben az esetben az eljárás díját illetékbélyeg formájában kell leróni.


Gazdálkodó szervezeteknek (egyes jogi személyek vállalata és egyéni vállalkozók) elektronikus formában kell benyújtani (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL - https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses)

Lépések:

 • Bejelentkezés
 • Tata település kiválasztása
 • Ügyindítás
 • Eljárás módja kiválasztása
 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)
 • Ügytípus kiválasztása (szálláshely)
 • Űrlap keresés elindítása
 • Megfelelő űrlap kiválasztása (új bejelentés és változás bejelentés esetében - online kitöltés)
  • szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
   • Bejelentés, kérelem jellegét kiválasztani
    • új (tervezett) szálláshely
     VAGY
    • változás bejelentése
 • Megfelelő űrlap kiválasztása (megszüntetés bejelentésének esetében - online kitöltés)
  • szálláshely megszűnésének bejelentése
Szükséges mellékletek/okiratok:

A bejelentéshez mellékelni kell

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

A szálláshelykezelő szoftver beszerzésével kapcsolatban kérdése merülne fel, a https://info.ntak.hu/ oldalon talál további részletes információkat.

Adószámmal rendelkező magánszemély esetében az adószám megléte szükséges a kérelem benyújtásakor.

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás szükséges.

A jegyző szerzi be:

 • a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot
Ügyintézés határideje és díja:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés alapján a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

 • a) ha a bejelentés megfelel a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 • b) ha a bejelentés nem felel meg a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

Az eljárás illetékmentes.

A szálláshely-szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek, mely illetékmentes.

A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely-szolgáltatás módosítása vagy megszüntetése esetén a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedélyt köteles leadni.

Alkalmazott jogszabályok:
 • 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Egyéb fontos tudnivalók:

Illetékesség:

Szálláshely üzemeltetés ügyében a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város közigazgatási területére terjed ki.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

 • fogadott vendégek száma, és
 • a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

A jegyző az (1) bekezdés szerint részére szolgáltatott adatokat statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja.