Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Behajtási engedély

Ügyleírás:

1/ Amennyiben a „Mindkét irányból behajtani tilos!”  jelzőtábla alatt „Kivéve engedéllyel”, „Kivéve taxi”, vagy „Kivéve ..... (tömegközlekedési vállalat)” feliratú kiegészítő tábla van, az útra engedéllyel rendelkező vagy a kiegészítő táblán feltüntetett járművel, továbbá kerékpárral és állati erővel vont járművel szabad behajtani.

Az engedélyt az út kezelője adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (14)  bekezdése a „Mindkét irányból behajtani tilos!”  jelzőtábla hatálya alá eső területekre a behajtási engedély kiadását az útkezelő hatáskörébe tartozó feladatként nevesítése.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 9. § (2) bekezdése  alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete vagy közgyűlése gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátásáról.

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a behajtási engedélyek kiadásának feladatával a jegyzőt bízta meg.

2/ A természetvédelmi területre történő behajtás engedély köteles.

Az engedélyhez kérelmet kell benyújtani és illetékfizetési kötelezettség is terheli a kérelmezőt.

A behajtási engedély megadásáról határozatban rendelkezik a hivatal. A határozat jogalapja a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 37 § (2), a 38 § (1) és a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2012 (I.30.) számú önkormányzati rendelet 4. §, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80 § (1) bekezdése.

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 18 § (1) e) bekezdése, illetékességét az Ákr. 7. § (2) bekezdés c) állapítja meg.

Mindkét esetben a kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kell benyújtani.

Szükséges mellékletek, okiratok:

Kérelem

Jogosultság igazolása pl.: áruszállítási megbízás stb.

Illeték, ill. elektronikus ügyintézés esetén illeték megfizetésének igazolása

Határidők: 21 nap
Egyéb fontos tudnivalók:

Természetes személy ügyfeleink jogosultak az elektronikus úton történő ügyintézésre. Gazdálkodó szervezet ügyfél az önkormányzat előtti ügye során köteles ügyét elektronikus úton intézni.

A kérelemhez 3000,- Ft illetéket kell csatolni.

Illetékfizetési kötelezettség esetén természetes személy ügyfeleink jogosultak az ügyintézésért fizetendő eljárási illetéket elektronikus úton megfizetni. Gazdálkodó szervezet ügyfél az önkormányzat előtti ügye során köteles az illetéket elektronikus úton megfizetni.

Az eljárási illeték Tata Város Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 50440016-10028643 számú számlájára fizethető meg. Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában szíveskedjen az ügyfél nevét, az ügy típusát, valamint – amennyiben az rendelkezésére áll – az ügy iktatószámát feltüntetni.