Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Társasházak törvényességi felügyelete

Ügyleírás:

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Ttv) 27/A. § (1) bekezdése értelmében a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A Ttv. 27/A§ (2) bekezdése alapján a törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

Szükséges mellékletek, okiratok:

A jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja. Bejelentést a társasházi tulajdonos társ, valamint a közös képviselő tehet, a bejelentéshez mellékelni kell legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás, közös képviselő esetén a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatot.

Határidők:

A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

Ha a jegyző a működés jogszabályba ütközését állapítja meg, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Egyéb fontos tudnivalók:

A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház

a) a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy

b) törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.