A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Árverési felhívás

Tata Város Önkormányzata árverés útján értékesíti az alábbi ingatlant:

Tata, műemléki jelentőségű területen fekvő, a Rákóczi utca 5. szám alatti társasházban található 1700/A/1 helyrajzi számú, 75 m2 térmértékű, üzlet megnevezésű ingatlant nettó 22.000.000- Ft, azaz nettó huszonkétmillió forint kikiáltási áron.

Felhívjuk az árverésen részt venni kívánok figyelmét az alábbiakra:

Az árverés kiírójának neve, címe:

Tata Város Önkormányzata

2890 Tata, Kossuth tér 1.

Telefon: 34/588-659

Fax: 34/587-090

Az árverés tárgya:

A műemléki jelentőségű területen fekvő, tatai 1700/A/1 hrsz.-ú, üzlet megnevezésű, 75 m²  térmértékű ingatlan – természetben Tata, Rákóczi utca 5. szám alatti társasházban található albetét – értékesítése.

Az ingatlan Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII.6) önkormányzati rendelete alapján Vt-FT-Z/O jelű, Településközponti vegyes építési övezetben fekszik.

Felhívom az árverésen résztvevők figyelmét, hogy az ingatlan jelenleg villamos energia mérővel nem rendelkezik, ugyanakkor az újnak a kiépítését és bekötését a villamos energia hálózatba az önkormányzat megrendelte és annak költségei az önkormányzatot terhelik.

Alkalmassági feltételek

Az árverésen nem vehet részt:

Természetes személy esetén aki büntetett előéletű.

Jogi személy esetén olyan cég, amely a cégbírósági nyilvántartásban nem szerepel, illetve csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban ellene.

Akinek lejárt köztartozása, illetve Tata Város Önkormányzatával szemben lejárt adó- vagy egyéb jogcímen tartozása van.

Aki Tata Város Önkormányzatától vásárolt telken beépítési kötelezettségének vagy az önkormányzattal megkötött szerződés szerinti ingatlanfejlesztési kötelezettségének nem tett eleget.                                                                                        

Aki Tata Város Önkormányzatától vásárolt telken az építési engedélyben előírt kötelezettségeit a használatbavételi engedély megkéréséig nem rendezte, így kérelmét el kellett utasítani.

Felhívom az érdekeltek figyelmét arra, hogy csak azok vehetnek részt az árverésen, akik a fenti alkalmassági feltételeknek megfelelnek.

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről az árverésen résztvevőknek a licit megkezdését megelőzően nyilatkozni kell. Azon ajánlattevő, aki a nyilatkozatával ellentétben nem felel meg az alkalmassági feltételeknek, az általa megfizetett szerződéskötési biztosíték összegét elveszti és az eljárásból kizárásra kerül.

Az árverésen résztvevőknek a kiinduló bruttó vételár 10 %-át szerződéskötési biztosítékként Tata Város Önkormányzata Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50440016-10016147. számú számlájára kell befizetni, mely összeg a nyertes ajánlattevő esetében a vételárba beszámításra kerül, a nem nyertes ajánlattevők részére az árverést követő 5 napon belül visszafizetésre kerül.

A szerződéskötési biztosíték után az önkormányzat költséget nem számít fel és kamatot nem fizet. Az árverés megszervezését és lebonyolítását a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Vagyongazdálkodási Irodája végzi.

Az árverésen csak az vehet részt, aki igazolást mutat be arról, hogy a szerződéskötési biztosítékot az önkormányzat részére megfizette, valamint írásban teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik az alábbiakról:

  • az ingatlant megtekintette, tájékozódott annak állapotáról, ajánlatát elegendő információ birtokában, külső befolyástól mentesen alakította ki,
  • szerződéskötési képességében nincs korlátozva,
  • megismerte a vásárolni kívánt ingatlanra vonatkozó, az építési jogszabályokban, a helyi építési szabályzatban és annak mellékletét képező szabályozási tervben meghatározott előírásokat, és azt tudomásul veszi, az ingatlant akként kívánja hasznosítani,
  • a vételár 100 %-ának (szerződéskötési biztosíték beszámításával) megfizetését a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló nyilatkozat nyertes pályázó részére történő kézbesítését követő 5 napon belül kell teljesíteni,
  • amennyiben a területen közművek, illetve közmű-vezetékek feltárásra kerülnek, úgy annak áthelyezési, illetve kiváltási költségei ajánlattevőt terhelik,
  • elfogadja, hogy az ingatlan jelenleg villamos energia mérővel nem rendelkezik, és egyúttal nyilatkozik, hogy új mérő kiépítésének és bekötésének esetleges elhúzódása miatt az önkormányzattal szemben utólag sem lép fel sem kártérítési, sem egyéb jogcímen,
  • tudomásul veszi, hogy az árverés során az ajánlat megtételével az ajánlati kötöttsége beáll és az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap,
  • az alkalmassági feltételeknek megfelel,
  • közös pályázat esetén valamennyi pályázónak nyilatkoznia kell a fentiek betartásáról, illetve elfogadásáról.

A nyilatkozat egy eredeti példányát az árverés kezdetén az árverés kiírója képviselőjének át kell adni.

Tata Város Önkormányzata a licitlépcsőt 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összegben határozza meg, azaz amennyiben a lehetséges ajánlattevők közül legalább kettő azonos vételárat ajánl meg, abban az esetben az aktuális ár 500.000,-Ft-tal emelendő.

Az adásvételi szerződés az árverést követő soron következő Képviselő-testületi ülésen kerül jóváhagyásra. Az adásvételi szerződést a Képviselő-testület általi jóváhagyást követő 10 munkanapon belül kell megkötni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlásáról a Magyar Államot az adásvételi szerződés aláírását követően nyilatkoztatjuk.

A teljes vételárat  (a szerződéskötési biztosíték beszámításával) a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló nyilatkozat nyertes pályázó részére történő kézbesítését követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással.

Nem követelheti vissza a tulajdonszerzési jogosultsággal rendelkező nyertes ajánlattevő a szerződéskötési biztosíték összegét, ha ajánlati kötöttsége ellenére meghiúsította a szerződéskötést vagy elzárkózik annak teljesítésétől.

A szerződéskötéssel és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével felmerülő költségek a vevőt terhelik.

Az árverésen résztvevők kötelesek személyazonosságukat érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és adóazonosító jelet tartalmazó kártya felmutatásával, míg képviseleti jogosultságukat, cég esetén cégkivonat cég képviselője által, egyesület esetén hatályos alapító okirat egyesület képviselője által hitelesített másolatával, az aláírási címpéldány másolatával, valamint amennyiben nem a jogi személy képviselője jár el, úgy a jogi személy képviselője által adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányával igazolni.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást bármilyen okból, az eljárás bármely szakaszában érvénytelennek nyilvánítsa vagy visszavonja. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötését megtagadja.

További információ kérhető:            Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

                                                         Építési és Vagyongazdálkodási Iroda

                                                         Telefon: (34) 588-659, (34) 588-691.

                                                         e-mail: vagyongazd@tata.hu

 

Licittárgyalás időpontja:                     2019. október hó 8. nap. 10:00 óra

                                                         Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

                                                         Tata, Kossuth tér 1. fszt. 5. terem

 

Tata, 2019. szeptember 25.

 

                                                                                                 Tata Város Önkormányzata képviseletében

                                                                                                        Michl József