Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelem elbírálásra - I. Szociális bérlakás

Ügyleírás:

Szociális helyzet alapján válhat bérlővé az a tatai lakcímmel rendelkező nagykorú személy:

1. aki az országban lakás-, illetve ingatlantulajdonnal, haszonélvezettel vagy lakásbérleti joggal – kivéve a 6. § (5) és (6) bekezdésében meghatározottakat – sem ő, sem a vele együtt költözni kívánó személy nem rendelkezik és nem rendelkezett,

2.  akinek a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadható személyek számát figyelembe véve, az egy főre jutó havi nettó jövedelme eléri a 25.000,- Ft-ot, de nem haladja meg a mindenkori havi minimálbér bruttó összegét és a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100-szorosát meghaladja,

3.  aki egyedülálló vagy gyermektelen házastársak, ahol egyik személy sem töltötte be a 35. életévét és az egy főre jutó havi nettó jövedelme eléri az 50.000,- Ft-ot, de nem haladja meg a mindenkori havi garantált bérminimum bruttó összegét és a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100-szorosát meghaladja.

4. aki benyújtja a lakóhely szerinti önkormányzati hivatal adóigazgatással foglalkozó csoportjának igazolását ingatlan és gépjármű vagyonáról. Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei hiánytalanok, úgy azt követően környezettanulmányra kerül sor. A benyújtott kérelmekről az elvégzett környezettanulmányok alapján a képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága dönt minden év október 31. napjáig.

Szükséges mellékletek/okiratok:

-    formanyomtatvány

-    jövedelem igazolásak (munkabér, és egyéb járandóságok)

-    igazolás a lakhelye szerinti önkormányzati hivatal adóigazgatással foglalkozó csoportja részéről az ingatlan és a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjármű vagyonáról.

Elbírálás határideje:

A benyújtott kérelmekről a Képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága dönt minden év október 31. napjáig.

Alkalmazott jogszabályok:

-  a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,

-  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló  13/2016. (IV.28.) rendelete,

Egyéb fontos tudnivalók: Amennyiben a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság a benyújtott kérelmet pozitívan bírálja el, úgy a kérelmező lakáslistára kerül. Amennyiben szociális bérlakás megüresedik, úgy a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság a lakáslistán szereplők közül jelöl ki új bérlőt, akivel az első alkalommal egy éves bérleti szerződés kerül megkötésre. Az egy éves szerződés lejáratának időpontjában, amennyiben a bérlő jövedelmi, vagyoni viszonyai változatlanul megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek, valamint a lakást rendeltetésszerűen használja és lakbér- illetve közüzemi díj tartozása nincs, akkor bérbeadó a bérlő kérelmére öt évre újabb bérleti szerződést köt.