Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

III/1. Tudásalapú városfejlesztés – Tata iskolaváros fejlesztési program

Az óvodától a felsőoktatásig, művészeti képzés összművészeti szinten az óvodától kezdve, szakképzés, népfőiskola, felnőttoktatás, a felsőoktatásban posztgraduális képzés a környezetvédelem, a vízügy, az idegenforgalom, a sport és a művészetek területén

Alapelvek: esélyegyenlőség és tehetséggondozás

Alapvető célunk a lehető legmagasabb színvonalú oktatás-nevelés biztosítása az itt élők számára minden korosztályban. Ennek érdekében minőségbiztosítási megállapodást kötünk az önkormányzati, egyházi és civil fenntartású óvodákkal, általános és középfokú oktatási intézményekkel egyaránt. Ez az alapja a tatai oktatási-nevelési intézmények esélyegyenlőségének és magas színvonalának. Az oktatás mellett a nevelésnek azonos prioritást biztosítunk. Ennek érdekében kötünk szövetséget a gyermekeiket nevelő családokkal, ennek megteremtjük az intézményi kereteit, közösségi hátterét (iskolaszékek, szülőinevelői egyesületek, közösségek támogatásával, a velük folytatott folyamatos párbeszéddel).

Minden tatai gyermeknek biztosítjuk a fejlődéséhez szükséges feltételeket. Felzárkóztatási, speciális oktatás-nevelési programok biztosításával segítjük a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett gyermekeket. A sajátos nevelési igényű gyermekek egyre növekvő száma is indokolja, hogy valamennyi – nem csak önkormányzati iskolában – is biztosított legyen a számukra megfelelő képzés, a szükséges személyi és tárgyi feltétel.

Különös gondot fordítunk a tatai nagycsaládokra, ahol az oktatás költségeinek jelentős részét átvállaljuk. Ennek érdekében minden évben a szükségletek felmérése alapján költségvetési keretet biztosítunk, a konkrét támogatás mikéntjét és mértékét a családok közösségével, érdekvédelmi szervezeteivel megvitatjuk. A támogatás sokrétű és az igényeknek megfelelően változó, bővülő lehet. A magas színvonalú oktatás és nevelés érdekében „szövetséget” kötünk a családokkal, amelyben erőteljesen támaszkodni akarunk az iskolaszékekre, szülői közösségekre, öregdiák egyesületekre.

A magyarság demográfiai problémái – a népességcsökkenés és az elöregedés okozta gondok – alól Tata sem vonhatja ki magát. Látjuk, hogy hiányoznak azok a minták, amelyek a házasságra és a családi életre készítenének fel. Éppen ezért felkaroljuk mindazon törekvéseket, amelyek ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak: legyen az civil, vagy egyházi mozgalom, konkrét „tantárgyak”, pl. házasságélettan, családélettan, vagy közösségélettan. Ezeket az ügyeket igyekszünk az iskola világában jelenvalóvá tenni, hogy iskoláink és tágabb környezetük legyen ennek a súlyos gondunknak az egyik legfontosabb hordozója és szereplője.

Kiemelten figyelünk a tehetséggondozásra. Erre már az óvodában programokat dolgozunk ki. Az általános- és középfokú oktatásban minden korosztály számára ösztöndíj-és pályázati rendszert dolgozunk ki, a jövő értelmiségének a kiválasztása alapvető fontosságú számunkra. Hisszük azt is, hogy mindenki tehetséges valamiben, az oktatásnevelés feladatának tartjuk azt, hogy semmilyen tehetség, és egyetlen tehetséges gyermek ne kallódjon el. Tatának és az országnak egyaránt szüksége van a tehetségekre, azok kibontakoztatására!

A sport terén kimagasló teljesítményt elért tanulók elismerésének kialakult hagyománya van. Javaslat érkezett, hogy a tanulmányi munkában, versenyeken, érettségin kimagasló eredményt elért tanulók és szüleik részére biztosítsunk egy olyan elismerő fórumot, ahol ennek a város vezetése hangot adhatna. Ez érvényes a nagycsaládos, jó anyagi körülményekkel rendelkezők, de a több, a nemzet gyarapodását vállaló családok esetében is. A szociális hátrányok kompenzálása is fontos, de legalább elismerést, néhány jó szót kapjanak azok is, akik lehetőségeiknek ismeretében vállalnak és tesznek is valamit az előbbre jutáshoz.

A fiatalokat, diákokat mielőbb igyekszünk bevonni a város életébe pályázatokkal, vetélkedőkkel, a városi ünnepeken való aktív közreműködésükkel, diákhagyományok ápolásának segítésével, diákközösségek anyagi és erkölcsi támogatásával.

Tata iskolaváros: óvodától a felsőoktatásig

Tata iskolaváros. Büszke az itt élők magas iskolázottságára, arra a sok múltban és jelenben a városnak és az országnak munkásságával hírnevet szerző értelmiségire, akik innen származnak. Hisszük, hogy ezt a helyi magas színvonalú oktatás, Tata kulturális és művészeti levegője, a polgárság hagyományai alapozták meg. Erre kívánunk a jövőben is támaszkodni elődeinkhez híven.

Ezt az oktatási hagyományt ápoljuk és építjük tovább – már csak azért is, mert napjainkban Tata a megyeszékhely Tatabánya és Esztergom után a harmadik legnagyobb iskolaközpont a megyében. A helyben lakó és tanuló mintegy 3 300 diák mellett naponta több mint 1 600-an más településekről járnak ide tanulni. A bejáró tanulók száma közel 700-zal meghaladja a városból más helyre naponta ingázókét.

Fontos tehát, hogy erősítsük, támogassuk az oktatási intézmények modernizációját és a nevelési oldal megerősítését.

Bölcsődék

Egyre nagyobb igény jelentkezik a bölcsődei ellátás iránt. Tatán jelenleg egy alapítványi és egy önkormányzati fenntartású bölcsőde található. A meglévő intézmény folyamatos fejlesztését, bővítését tervezzük, illetve e téren magánkezdeményezéseket is támogatunk.

Óvodák

A városban tíz óvoda működik: kilenc önkormányzati, egy alapítványi fenntartásban. A férőhelyek száma ma még elegendő, az intézmények kihasználtsága azonban csaknem 100%-os. Az infrastruktúra nem mindenhol megfelelő, fejlesztésre van szükség.

A város széttagolt óvodai intézményrendszere indokolhatja új óvodaközpont megépítését a városközpontban, továbbá Újhegy városrészben új óvoda létesítése szükséges. Gazdaságtalan ennyi kis óvoda működtetése, de kétségtelen, hogy a lakóhelyhez közeli családias, patinás kis óvodák jobban kedveznek a gyermekeknek és a családoknak. Az óvodaközpont kialakítása számos előnnyel és ugyanakkor hátránnyal is járhat. Előnye lehet az, hogy gazdaságosabban üzemelhet, több egymással párhuzamosan futó értékes programot is befogadhat. Hátránya az, hogy a jelenlegihez képest esetleg nagyobb közlekedési vonzata van. Ez a program tehát csak akkor válhat időszerűvé, és csak akkor lehet eredményes, ha a lakosság egyetért ezzel a megoldással és a közlekedés is megoldott lesz.

Általános iskolák

A város négy épületben, két összevont intézményben alapfokú általános iskolát tart fenn:

  • Felső-Tatán a Kőkúti Általános Iskolát, a Kőkút köz 2. sz. alatt, amelyhez a Fazekas Utcai Ének-zenei Általános Iskolát és Művészeti Alapiskolát csatoljuk. Ez utóbbi patinás környezetben, a Szent Kereszt plébániatemplom szomszédságában fekszik, előbbi modern épületben működik.
  • Tóvárosban a Vaszary János Általános Iskolát és Logopédiai Intézetet az Országgyűlés téren, amelyhez a Tóváros északi részén lévő Jázmin Utcai Iskolát csatoljuk.

A tatai iskolákban a magasszintű oktatás-neveléshez szükséges személyi, technikai és szociális feltételeket hosszú távon biztosítjuk. Az épületek szükséges üzemeltetési, fenntartási, szükség szerinti rekonstrukciós, bővítési igényét folyamatosan figyelemmel kíkérjük és az ehhez szükséges anyagi erőforrásokat előteremtjük.

Az általános iskolákban több éve kialakult és jól működő speciális tagozatok (művészeti képzés, sportiskolai alapképzés, matematika-informatika, idegen nyelvi képzés) megőrzése és továbbfejlesztése kiemelt célunk, de fontos szempont minden tagozat, egyedi oktatási program esetében, hogy az ne menjen az általános képzés rovására.

A helyi identitás erősítése érdekében Tata hely-, kultúr-és építéstörténetét már az általános iskolában megfelelő színvonalon taníttatni kívánjuk. Az ehhez szükséges taneszközök (tankönyv, munkafüzet) készítésére oktatási pályázattal készülünk: tervünk egy Tata Olvasókönyv mielőbbi megjelentetése. A helytörténeti-helyismereti tárgyat az általános és középiskolában egyaránt be kívánjuk vezetni.

A városban működik két alapítványi iskola is: a Színes Iskola, Óvoda és Gimnázium, illetve a Tálentum Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola. A meglévő alapítványi intézmények mellett felmerült egy egyházi általános iskola létesítésének igénye és lehetősége is.

Középiskolák

Tata hagyományosan iskolaváros. Egyik legrégibb iskoláját a piaristák hozták létre, akik 1765-ben érkeztek Tatára, de már a XVII. században is volt középfokú oktatás a városban. A piaristák rendházát Fellner Jakab és Valero Jakab tervei alapján 1767 és 1806 között építették. A gimnáziumot a rendház közelében építették fel a XX. század elején. Jelenleg a megyei fenntartású Eötvös József Gimnázium működik benne.

Tatán számos nagy múltú középiskola, illetve szakközépiskola és szakképző intézet működik. Ezek közül kiemelkedik a részben szintén a piaristák

XVIII. századi működéséhez köthető, de részben Magyary Zoltánnak köszönhető Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Magyary kezdeményezésére jött létre ennek egy másik elődje, a Tatai Téli Gazdasági Iskola. Sajnálatos, hogy az intézmény nem a város kezelésében van, de a Magyaryörökség szellemében törekedni kellene az átvételére a megyei önkormányzattól. Szintén jelentős és nagy múltú intézmény a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.

Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy Tata Város Önkormányzata ismét középfokú oktatási intézményt működtessen. Közöttük az Eötvös József Gimnázium helyzetét is meg kell erősíteni, fenntartóként a város és a katolikus egyház is joggal merül fel. Mindkét esetben hosszú távon megnyugtató lenne a nagy múltú intézmény sorsa, de indokolt lehet a kistérségi felelősségvállalás is a megyei szerepkör biztosítása mellett. Ezen alternatívák közül azt kell kiválasztani, amely az iskola hagyományai alapján a legmagasabb színvonalú, és legnagyobb oktatási-nevelési biztonságot és a folyamatos fejlesztést-fejlődést biztosítja.

Tatán az előbb említetteken kívül további egyházi és alapítványi fenntartású középiskolák működnek: a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma, a Színes Iskola és Gimnázium, és a Talentum Gimnázium és Szakiskola.

Oktatási-szakképzési fejlesztésre vonatkozó javaslat a helyi és a szélesebben vett térségben lévő intézmények integrálásának kezdeményezése két fő irányban. Egyik a hagyományosan jól működő mezőgazdasági képzés (ennek bővítése, kiegészítése a más településeken működő intézmények tevékenységével, pl. Bábolna, Neszmély stb.), a másik a művészeti képzés vertikális és horizontális fejlesztése.

Valamennyi, a városban működő középiskolában fel kell kelteni a diákok érdeklődését Magyary Zoltán munkássága és ezáltal a városfejlesztés, a köz-és államélet, közigazgatás iránt. Ennek érdekében ebben a témakörben a Tata városa tanulmányi pályázatot ír ki, amelyet minden évben Magyary születésének évfordulóján, június 10-én értékelnénk neves szakemberek, szakmai közösségek bevonásával.

Felsőfokú oktatás

A volt piarista rendház egyik méltó és célszerű hasznosítási lehetősége lenne egy felsőfokú oktatási intézmény létrehozása, telepítése. A felsőfokú képzésben a posztgraduális képzés meghonosítását tervezzük budapesti és győri, valamint szekszárdi felsőfokú intézetekkel karöltve a környezetvédelem, a vízügy, idegenforgalom, a sport, a pedagógusképzés, valamint a művészetek területén. Ennek első lépéseként környezet-és természetvédelmi, építészeti, összművészeti nyári egyetemi kurzusok meghonosítását és folyamatosan bővülő szakmai együttműködést tervezzük. A kísérleti évek, a – szándékaink szerint – egyre szorosabb kapcsolatrendszer forrja majd ki azokat a szakokat, tárgyakat, témaköröket, amelyekben Tata megfelelő szellemi és intézményi – anyagi és személyi – hátteret biztosíthat. A Tatai Nyári Egyetem – több ebben közreműködő felsőfokú intézménnyel karöltve – véleményünk szerint a város történelmi, kulturális, gazdasági, táji-természeti adottságai alapján akár nemzetközi hírnevet, rangot vívhat ki. Ez alapozhat meg egy egész évben működő felsőfokú intézményt. Ehhez természetesen létesítési és fenntarthatósági tanulmány készítése szükséges azzal, hogy a gazdasági hátteret részben magyarországi vállalkozások is megteremthetik.

Művészeti oktatás, művészetpártolás

Tatán a művészetek jelenléte és a művészetek inspiráló hatása évszázadok óta jelen van. Ezen adottságai kiemelten feljogosítják a várost, hogy a művészetoktatást a lehető legmagasabb szintre fejlessze, és a művészetpártolást városi feladattá tegye. A művészetoktatásra úgy tekintünk, mint az egyéni és közösségi kiteljesedés egyik legfontosabb eszközére.

Meglévő és jelentős hagyományokra épülő adottság Tatán a zenei oktatás. Az óvodától kezdve az általános iskolán keresztül a gimnáziumig zenetagozatot kellene létrehozni, ami az önkormányzat kezelésében marad önálló intézményi művészeti képzésként. A zenei képzés centruma Tatán a Fazekas Utcai Ének-Zenei Általános Iskola és Művészeti Alapiskola, ahol lehetőségét szeretnénk minden tatai és akár kistérségünkben élő kisgyermeknek felkínálni, de elvárjuk, hogy a zenetanulást választók azt komoly tanulásnak tekintsék. Ennek érdekében a Fazekas utcai iskolában – a feltételek biztosításával – szívesen indítanánk nagy létszámú előképző évfolyamot, ahol a tanulók – és rajtuk keresztül a szülők -megismerhetnék a zenetanulás lehetőségeit, szépségeit és követelményeit: a hosszú, felnőttkorig tartó zenetanulást, gyakorlást. Szeretnénk, ha a kiválogatódás az előképző évfolyam végén, a hangszertanulás megkezdése előtt történne. Iskolánk így nem létszámában gyarapodna, hanem a hangszertanulás színvonala fejlődne. A Fazekas Utcai Ének-Zenei Általános Iskola a Kőkúti Általános Iskolával és a Pápai Református Gimnáziummal együtt egy iskolacentrum, melyben jó helye lesz a Fazekas utcai régi épületben a zeneiskolának.

A tatai hangversenyélet szervezésében zeneiskolánk örömmel vállal részt. Ennek elengedhetetlen feltétele egy hangversenyterem kialakítása, hiszen jelenleg nincs a városnak elfogadható akusztikával és méretekkel rendelkező terme. A hangversenyteremnek -figyelembe véve városunk lakosságát, és az elvárható turizmust – egy 150-200 fő befogadóképességű, jó akusztikával rendelkező, jól megközelíthető (parkolóval ellátott) épületnek kell lennie. Kiválóan alkalmasnak tartjuk erre a piarista rendház kápolnáját. Az itteni hangversenyterem megvalósítása már rövidtávon is elképzelhető. Az épületben megvannak a hangversenyterem kiszolgáló helyiségei is: próbaterem, akár több is, öltözők, mosdók, kialakíthatók. Emellett az épület bármilyen egyéb hasznosítású is lehet (felsőfokú oktatás, Tatai Nyári Egyetem központja) A kápolna későbarokk belső kialakítása révén országos, sőt nemzetközi hírnévre tehetne szert. Ennek előképe a gödöllői Grassalkovich-kastélyban rekonstruált Barokk Színház.

Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciója, és újbóli intenzívebb használata sok tatainak közös vágya. Felvetődik, hogy a kastélyban ha úgyis létesül kiállító-, és előadóterem, érdemes átgondolni, hogy a művelődési ház rekonstrukciója alatt néhány funkció átkerülhessen ide (kisebb előadások, koncertek, kiállítások) biztosítva a kulturális élet folytonos működését. Másrészt hosszú távon megfontolandó a piarista rendháznál említett felsőoktatási funkciók egyes részeit a kastélyban elhelyezni. A kastélyban és környékén csend van és nyugalom, művészek számára inspiráló a környezet!

zetközi művészeti-oktatási központ kialakítására. A központ első ütemben felnőttek továbbképzésével foglalkozna több művészeti ágban: zene, képzőművészet, előadóművészet (pantomim, színház). Ez elsősorban a hazai tanárok és előadók továbbképzését segítené, de akár szovátai (Románia) és szőgyéni (Szlovákia) testvérvárosunk művészeit és kulturális szakembereit is. Ez részben a művészetoktatásban tanítók kötelező és fakultatív továbbképzését végezné speciális témákban, másrészt ugyancsak speciális kurzusokat szervezne nemzetközi résztvevőkkel és előadókkal, tanárokkal.

Továbbképzési témák:

  • Zene: egyházzenei, régi zenei, jazz előadók, kamarazenei előadók;
  • Képzőművészet: népi iparművészek (fazekasok, szövők, fafaragók), látványtervezők, grafikusok, reklámgrafikusok, szobrászat;
  • Előadó művészet: pantomim előadók és oktatók, színjátszó csoportok, musical színészek és rendezők

Ugyanezen témákban nemzetközi versenyeket, találkozókat, fesztiválokat is lehetne szervezni. A továbblépéshez a testvérvárosok vezetőivel, illetékeseivel szervezünk megbeszélést, mert egy nemzetközi projekt sokkal nagyobb eséllyel indul az EU pályázatain, mint egy városi, vagy kistérségi. Fel kell térképezni, mekkora igény merülhet fel a német, francia, holland, olasz, illetve a szlovákiai és erdélyi testvérvárosokban ezekre a programokra, valamint azt is, hogy ki mi-vel tud hozzájárulni az előkészítéshez és megvalósításához.

Az önkormányzat a művészeti oktatás magas színvonalra fejlesztése mellett, arra építve egy művészeti mecenatúra kiépítését tervezi, amelyhez az évente megrendezésre kerülő művészeti, kulturális események adnak megrendelési, díjazási alkalmakat.

A művészeti oktatás palettáján további civil és alapítványi intézmények szerepelnek: a református egyház által fenntartott Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola és a Concerto Zenei és Művészeti Alapiskola. A velük való folyamatos együttműködés a város szívügye.

Az egyházak szerepvállalása az oktatás-nevelésben

A jelenlegi szerepvállaláson túlmenően számítunk az egyházak további együttműködésére a közoktatás, köznevelés terén valamennyi szintjén. A városban elképzelhető egyházi működte-Kapucinus templom és rendház tésű óvoda, általános iskola, és hosszabb távon középiskola is. Nagyon fontos volna az egyházak minél szorosabb együttműködése a közerkölcs javítása, a házasságra, családi és közösségi életre nevelés terén. Minden ilyen irányú kezdeményezést – előadássorozat, képzés, táborok, szemináriumok szervezést – támogatunk.

Civil kezdeményezések, szerepvállalás az oktatásban

Már jelenleg is létezik civil szervezetek által kifejlesztett és fenntartott oktatási program. Ilyen az Agostyánban működő Természetes Életmód Alapítvány által kidolgozott számos program, pl. természetvédelmi oktatás, környezeti nevelő képzés, történeti ökológia program, ökoturizmus, zarándok szervező-vezetőképzés, fenntartható fejlődés alternatív életmódvezetés, alternatív energia bemutató hely, energiaösvény program.

Civilek, civil közösségek részvételével képzeljük el az általános és középiskolák számára készülő helytörténeti, helyismereti tantárgy meghonosítását. Valószínűleg az általános és középiskolákban a felkészült lokálpatrióták rendkívül hitelesen tudnák a tárgyi és eszmei-erkölcsi tudásukat átadni a „tataiság” mibenlétéről. Ezen tantárgy Tata természeti értékeit bemutató részének a tanmenetét, munkafüzeteit, terepgyakorlati tematikáit civil szervezetekre bíznánk. Tata európai, sőt egyes vonatkozásaiban világviszonylatban is jelentős természeti, táji környezetének és épített örökségének együtthatását véleményünk szerint felkészült és ebben a témában elkötelezett civilek tudnák áthagyományozni a következő generációknak.

Létre kívánjuk hozni a nevelés-oktatás, a kultúra, a közművelődés, az idegenforgalom szolgáltató házát, amelynek másokkal együttműködő házigazdája civil szervezet lehet. Az ötlet gazdája és kidolgozója a Kenderke Alapítvány.

A élethosszig tartó tanulás támogatása, felnőttoktatás

Az önkormányzat támogatja a versenyképességet alapvetően biztosító élethosszig tartó tanulást, a felnőtt oktatást. Számos programot dolgozunk ki ezen a téren: nyelvoktatás, informatika oktatás támogatását alapszinten tömegoktatásként jelentős önkormányzati támogatással, középszinten jelentősebb egyéni áldozatvállalással. Ebben a programban számítunk a helyi általános és középiskolákra, a művelődési házra.

Fontos feladatunk a közel 60 évnyi közösséghiányos évtized után a helyi társadalom, a helyi közösségek építése. A közösségek létrehozásának, építésének, működtetésének alapvető „fogásait” nem tanulhattuk meg működő közösségektől, mert nem léteztek, ma is csak kis számban léteznek. A közösségépítéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos kurzusokat civil szervezetekkel karöltve kívánunk indítani, támogatni középiskolák, művelődési ház szakembereivel, egyházak képviselőivel együttműködve. Kísérleti kurzusok mihamarabbi beindítása után a város felnőtt lakosságának meghatározó részét meg kívánjuk szólítani ezzel a lehetőséggel.

Magyary kezdeményezésének időszerűségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy ma is nagy szükség van népfőiskolára, amelyet Tata és kistérsége lakossága számára több civil szervezet együttműködésével, önkormányzati segítséggel fejleszteni kell.

Egyéb intézmények, programok bevonása az oktatásba: múzeumok, helytörténeti séták stb.

Az oktatásba be kívánjuk vonni a város egészét, minden kultúra közvetítő intézményét, a táji, természeti értékeket védő szervezetét: a múzeumokat, a helytörténettel foglalkozó civil szervezeteket, személyiségeket. Erre egy átfogó programot dolgozunk ki.

Az oktatásban rendszeressé kívánjuk tenni a „sétákat”: a természetben, a városban, a történelemben. A város tematikus útvonalainak éppen az ifjúság lenne az első bejárója, akiknek a véleményére már előzetesen kíváncsiak vagyunk. Ezeket a tematikus útvonalakat úgy szeretnénk kialakítani, hogy azok minden itt élő – fiatalok, idősebbek – számára is átélhető és szerethető legyen.