Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

IV/2. Tatai iparfejlesztési program

A hagyományos és környezetbe illő iparágak támogatása, új, környezetkímélő iparágak meghonosításának elősegítése, ipari parkok támogatása, logisztika és raktározás a fő közlekedési utak mentén

Az üzleti környezet fejlesztése

A területi versenyképesség tényezői közül kulcsfontosságú az üzleti környezet minősége. Az üzleti környezetnek alapösszetevője, a „legkeményebb” eleme a lehetséges beruházók számára kínálható fizikai környezet, infrastruktúra. De emellett fontosak (sőt egyre inkább felértékelődnek) azok a „lágy” elemek, melyek sokkal inkább kötődnek az emberekhez, a humán szférához (ilyen elemek például az információk, kapcsolatrendszerek, magatartások, városban meglévő tudás, a humán erőforrások, innovációs potenciál, stb.). Tata, mint a gazdaságfejlesztés egy viszonylag korai szakaszával jellemezhető település számára az elsődleges azoknak a „kemény” feltételeknek a megteremtése és továbbfejlesztése, mely nélkül a „lágy” összetevők mérlegelésének nincs is értelme.

Az elmúlt években a városvezetés helyesen ismerte fel, hogy aktív telephelyfejlesztésbe kell fognia annak érdekében, hogy a város ne csak elvileg legyen vonzó a befektetők számára, hanem konkrét és valóban mérlegelésre alkalmas ajánlatokat is képes legyen tenni a letelepedés iránt komolyan érdeklődő cégeknek. Komoly eredmény az, hogy a város korábbi ipari területe kibővült a város egyéb területein, ipari parkokkal is.

Ezen ipari parkjainkra fejlesztési és marketing terveket és kiadványokat készítünk, amelyekben meghatározzuk az idetelepíthető ipari potenciál nagyságrendjét, jellegét, együttműködését, infrastruktúra igényét stb. Ezt a feladatot a város a magántőke bevonásával, többségi városi tulajdonban működtetett vállalkozásban kívánja ellátni.

Iparterület-fejlesztés

Az iparterületek terén további jelentős fejlesztések szükségesek, az elindult folyamatoktudatoséshosszútávravégiggondolttovábbvitelejelentőseredményeket ígér. Ezen belül

 • a jelenlegi területen elkezdett (üzleti és) ipari park fejlesztés továbbvitele szükséges, továbbá a fizikai infrastruktúra magas szintű biztosítása (a közlekedéstől a megfelelő közműhálózatig);
 • az ipari park szolgáltatási háttere (vállalkozói alapú) folyamatos fejlesztésének előmozdításán is dolgozni kell (projekt-tanácsadással, logisztikai szolgáltatások, üzletviteli szolgáltatások biztosításával);
 • a helyi vállalkozások részére kis-és középvállalkozói zónát kell létrehozni és kialakítani a kapcsolódó infrastruktúrát;
 • elő kell segíteni fejlesztési programokkal a lakóterületek közé ékelődő ipari tevékenységek fokozatos áttelepítését a meglévő ipari parkokba és az ipari területekre;
 • meg kell vizsgálni egy inkubátorház regionális támogatással történő kialakításának lehetőségét.

A város logisztikai potenciáljának és értékének növelése

Tata különlegesen kedvező közlekedés-földrajzi adottságaira alapozva stratégiai fejlesztési irányként jelölhető ki logisztikai lehetőségeinek kiaknázása. A nagy forgalmú közutak és a vasút jelenléte együttesen olyan kedvező környezetet nyújtanak, mely önmagában is értékessé teszi a várost bizonyos tevékenységek folytatásához, mely vonzerőt egy kedvező irányú térségi közlekedési infrastruktúra-fejlesztés tovább fokozhat.

Annak érdekében, hogy ez a nagyobb teherszállítást gerjesztő tevékenység ne terhelje a városnak azokat a körzeteit, ahol elsősorban a turizmust, a kultúrát és táji szépséget kínáljuk, a várost elkerülő tehermentesítő utakat kell építeni. Rövidtávú fejlesztési elképzeléseink között fontos helyet foglal el a várost elkerülő Ring útszakasz megépítése, mely egyben biztosítja a város környezeti terhelésének csökkentését, valamint az ipari park megközelítésének javítását. Ettől a befektetői, vállalkozói érdeklődés fokozódását várjuk.

A gazdaságfejlesztési partnerség térségi szintű tervezete

Tekintettel arra, hogy napjaink nemzetközi gazdaságában nem az egyes szereplők (az egyes vállalkozások, az elszigetelt települések) versenyeznek, hanem pl. a vállalkozások esetében ellátási láncok, földrajzi térségek, települési hálózatok, nagyon lényeges a partnerség elvének és a kapcsolatépítés gyakorlatának középpontba helyezése. Az együttműködések a vállalati stratégiákra és működési tapasztalatra gyakorolt hatásukon keresztül, a nagyobb gazdasági erő révén, a jobb információáramlás segítségével és számos más csatornán át hozzájárulhatnak az egyes vállalkozások, illetve az egyes település (adott esetben Tata) magasabb szintű teljesítményéhez, eredményességéhez. A folyamatban az önkormányzat bizonyos területeken közvetlenül, máshol katalizátorként (a folyamatok felgyorsítójaként) vehet részt – mindegyik területen térségi szintű kitekintéssel. Ezen a téren a következőkre kell figyelmet fordítani:

 • Kommunikáció/partnerség a helyi vállalkozások között. Az önkormányzatnak kezdeményező szerepet kell betöltenie a helyi szereplőkkel folytatott, hivatalos és nem hivatalos keretek közötti párbeszédben, elsődlegesen a közvetlen települési szempontok megfogalmazása, másodlagosan az üzleti szférán belüli kapcsolatok létrejöttének elősegítése érdekében.
 • Aktív részvétel, illetve vezető szerep kialakítása a város stratégiai ágazatainak térségi együttműködéseiben.
 • Partnerség a helyi kezdeményezések terén – a készülő projektek felmérése, az így kialakított „projekt kataszter” elektronikus kezelése és karbantartása (pl. az interneten)
 • A Tata – Tatabánya – Oroszlány innovációs tengely megerősítése, stratégiai fejlesztése.

A forrásbevonási és tőkevonzó képesség erősítése

A fejlesztésekhez szükséges tőke rendelkezésre állása, a helyi gazdaság egy bizonyos kritikus tömegének kiépülése, illetve az önkormányzati szándékokat alátámasztó források elérése nélkül a koncepció nem lehet eredményes. Napjainkban a világban rendkívül erős verseny folyik a működő tőkéért, mely versenyben nap mint nap újabb szereplők jelennek meg a világ minden részéről, s komoly erőfeszítéseket tesznek a befektetők megnyerése érdekében. E versenyben Tatának is elemi érdeke a részvétel, saját erősségeinek, egyedi értékeinek felmutatása. Ez szisztematikus munkát és jelentős erőfeszítéseket igényel az önkormányzat és a fejlesztésben érdekelt partnerei részéről. Hasonlóképpen egyre erősebb a verseny a pályázati forrásokért is. Ahogy a tét (az elérhető összegek nagyságrendje) emelkedik, úgy jelenik meg egyre több szereplő különböző programjaival, projektjeivel a kasszánál. E „piacon” is határozottan jelen kell lenni, nemcsak az igényekkel és a vágyakkal, de komoly előkészítő munkával és érdekérvényesítő erővel is.

Ezen a téren a célkitűzések a következők:

 • új befektetések vonzása;
 • a külső finanszírozású projektek számának és nagyságrendjének emelése;
 • jelentős nemzetközi projektek létrejötte, megvalósulása. A javasolt intézkedések:
 • telephelymarketing;
 • intézkedéscsomag az európai uniós források bevonása érdekében;
 • a külső kapcsolatok erősítése.

Telephelymarketing

A város és a térség telephelykínálatának felmérése, megjelenítése, piaci elhelyezése és a megfelelő célcsoportokban történő értékesítésének, illetve hasznosításának elősegítése.

 • Ingatlankataszter létrehozása: azaz a városban és a városkörnyéken rendelkezésre álló, gazdasági célokra hasznosítható ingatlanok számbavétele és az információk eljuttatása a célcsoportokhoz. Ez, formáját tekintve megvalósítható elektronikus és nyomtatott kínálati (üzleti ajánlati) adatbázisok útján, de jó lehetőségeket rejt egy értéktérkép (irányáras lakóingatlan és telephelytérkép) létrehozása és folyamatos frissítése is.
 • Célcsoport-propaganda (kiadványok, önkormányzati kapcsolatrendszer kihasználása, szakmai rendezvények, stb.)
 • Beruházói út-térkép készítése és (írott és elektronikus) publikálása: azaz a beruházási tevékenység adminisztratív megkönnyítése érdekében átfogó és világos módon tájékoztatni kell a beruházni szándékozókat a figyelembe veendő szabályokról és eljárásokról, illetve arról, hogy az ügyek hogyan és milyen idő-és költségvonzatokkal intézhetők el.

Intézkedéscsomag az európai uniós források bevonása érdekében

Tudatos stratégia kialakítása és a megvalósítás formális kereteinek létrehozása és a rendszer működtetése a 2007-13-as európai uniós-programozási időszak – a korábbiakhoz képest nagyságrendileg nagyobb - pályázati forrásainak maximális kihasználhatósága érdekében. Ennek részeként olyan feladatok adódnak, mint pl.

 • a pályázatokért felelős személy és szervezeti egység működtetése a Városkapu Zrt.-n belül;
 • pályázati tájékoztató szolgálat az önkormányzati honlapon;
 • a város következő időszakban elindítható (15-30 db) kulcsprojektjeinek számbavétele, illetve vázlatos kidolgozása, előkészítése a pályázatokhoz;
 • a korábban említett projektkataszter figyelemmel kísérése, koordináció a szereplők között.

A külső kapcsolatok erősítése

A városfejlesztésben a belső szereplők kezdeményezései és forrásai mellett figyelmet érdemelnek azok a külső szereplők is, akik bizonyos fokú kötődésekkel bírnak a város irányában. Rajtuk keresztül, vagy közvetlenül az ő bevonásukkal jelentős impulzusok indulhatnak. Ide sorolható

 • a testvérvárosi kapcsolatok erősítése, tartalmi gazdagítása;
 • az elszármazott tataiakkal való kapcsolattartás formális kereteinek kialakítása, az információs csatornák működtetése, a kapcsolatok ápolása;
 • a város egyéb szakmai, hálózati és tematikus együttműködéseinek aktivizálása.