A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tájékoztató a településfejlesztési dokumentumok partnerségi egyeztetéséről és annak elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2018. (X.31.) számú határozata alapján folyamatban van Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálata.

 

A folyamatban lévő felülvizsgálat részeként megújul a város Településfejlesztési koncepciója, mely a település hosszú távú, mintegy harminc évet felölelő fejlesztési irányait határozza meg. Ez alapján és ezt szolgálva elkészül a város új Településszerkezeti terve, valamint erre épülve a Helyi építési szabályzat és az ennek részét képező Szabályozási terv. A településfejlesztési és -rendezési dokumentumok a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai alapján készülnek. A településfejlesztési dokumentumok alapját a jogszabályi előírásoknak megfelelő struktúrájú és tartalmú, a település egészére készült, teljes körű és átfogó Megalapozó vizsgálat képezi.

Az elkészült dokumentumok partnerségi egyeztetését a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet alapján, elektronikus úton folytatjuk le.

A dokumentumokat – az eljárási határidőket figyelembe véve – szakaszosan tesszük közzé a város honlapján (www.tata.hu) a „Településterv” cím alatt. Ennek keretében első ütemben 2021. május 13-án a Megalapozó vizsgálat és a Településfejlesztési koncepció kerül bemutatásra és ismertetésre. Az Alátámasztó munkarészek és a Településszerkezeti terv 2021. május 20-tól, míg a Helyi építési szabályzat és a Szabályozási terv véleményezési anyaga 2021. május 27-től tekinthető meg a honlapon.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerinti partnereknek, lehetőségük van a munkaközi anyaggal kapcsolatos véleményeiket megírni.

Figyelembe véve az 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat, az észrevételeket kizárólag elektronikus úton a honlapon, a „Településterv” cím alatt megtalálható véleményezési űrlap megküldésével lehet megtenni – az önkormányzati rendelet 9. §-ában foglaltak figyelembevételével – a név és a lakóhely megadásával 2021. június 30-ig.

A beérkezett véleményeket, javaslatokat a polgármester a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

A véleményezési határidő leteltét követően a beérkezett véleményeket a jogszabályoknak megfelelően a polgármester továbbítja a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki a javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét megküldi az önkormányzat részére.

A Településfejlesztési koncepció esetében a polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket, illetve a vélemények alapján a koncepcióban, a stratégiában tett módosításokat. Ennek mentén a Képviselő-testület dönt a Településfejlesztési koncepció elfogadásáról. Az elfogadott koncepciót legkorábban az elfogadását követő naptól lehet alkalmazni.

A településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet és az annak mellékletét képező szabályozási terv) tervezetére érkezett vélemények – és az annak kapcsán a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervező szakmai javaslatai – alapján a polgármester a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít. A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról, egyúttal a véleményezési szakasz lezárásáról a Képviselő-testület dönt.

A Képviselő-testület döntései alapján a beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a polgármester összesíti és nyilvántartja.

A véleményezési szakasz lezárását követően a polgármester a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletnek megfelelően a településrendezési eszköz tervezetét vagy az elfogadott észrevétel esetén a javított tervezetet, az eljárás során beérkezett valamennyi véleményt és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentumot megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak.

A kormányhivatal – amennyiben szükséges – egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. A dokumentumok áttekintését és az esetleges szükséges javításokat követően a kormányhivatal megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához.

A támogató záró szakmai vélemény kiadását követően dönthet a Képviselő-testület a településrendezési eszközök elfogadásáról, amelyek az elfogadást követő 30. napon léphetnek hatályba.

Az ismertetett eljárás várható befejezése 2021. november.