A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tájékoztató a településfejlesztési dokumentumok partnerségi egyeztetéséhez kapcsolódó kérdésekről

Tisztelt Érdeklődők!  

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2018. (X.31.) számú határozata alapján folyamatban van Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálata. Ennek keretében az elmúlt hetekben szakaszosan tettük közzé az erre vonatkozó dokumentumokat a partnerségi egyeztetés lefolytatása érdekében.

Az egyeztetés keretében számos olyan megkeresés érkezett hivatalunkhoz, mely a véleményeztetéssel, annak módjával kapcsolatos. Erre vonatkozóan – a megkeresésben foglalt kérdés feltüntetésével - az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket az egyes kérdésekkel kapcsolatban.

 

1. Van-e lehetőség a vélemény papír alapon történő benyújtására?

A partnerségi egyeztetés menetét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet, illetve a veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. Rendelet szabályozza. Ez utóbbi Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja rögzíti, hogy a munkaközi tájékoztatás elektronikus úton lefolytatott lakossági fóruma esetén az észrevételeket, illetve a véleményeket kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. Így ezen jogszabályi rendelkezés alapján a véleményeket, észrevételeket papír alapon nem lehet benyújtani. Amennyiben az észrevételt tenni szándékozónak nincs lehetősége – sem a családban, sem a baráti, ismerősi körében nem áll rendelkezésre internet kapcsolattal rendelkező számítógép, okostelefon, - észrevételét elektronikus úton megtenni, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő, a 34/588-619-es telefonszámon történő előzetes bejelentkezést követően a hivatal épületében biztosítjuk az ehhez szükséges technikai eszközt.  Egyúttal kollégáim készséggel nyújtanak segítséget a véleményezési űrlap kitöltésében az alábbi elérhetőségen: 34/588-619.

2. Van-e lehetőség a véleményezési határidő meghosszabbítására?

Az önkormányzat az észrevételek megtételére a jogszabályokban meghatározott 15 illetve 16 napos véleményezési határidő helyett jóval hosszabb határidőt biztosít a vélemények benyújtására, tekintettel arra, hogy legutoljára közzétett helyi építési szabályzatra és az annak mellékletét képező szabályozási tervlapokra véleményezésére is 34 nap áll rendelkezésre. A 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45. § (1) bekezdése értelmében a jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 2021. december 31. napjáig alkalmazható. Így az önkormányzatunknak ezen időpontig szükséges elfogadnia és hatályba léptetnie az új településrendezési eszközöket. Ezen időpont figyelembevételével került megállapításra a lakossági vélemények benyújtásának határideje. Amennyiben ezen határidőt meghosszabbítjuk, az esetben fennállhat annak veszélye, hogy az év végéig nem kerülnek elfogadásra és hatályba léptetésre az új településrendezési eszközök.

3. A feltöltött anyagok áttekintése nehézkes. Van-e lehetőség, hogy a szakember az elkészült dokumentációról áttekintést nyújtson, akár városrészenként?

A Tatai Televízió 2021. június 10-i közéleti kerekasztal című műsorában a város főépítésze és az önkormányzatunk által megbízott településtervező bemutatja az elkészült tervezeteket, melynek keretében az anyagok közötti kereshetőségre is kitérnek. Bízom benne, hogy ezen tájékoztató is jelentős segítséget fog nyújtani, hogy mindenki áttekinthesse, hogy az ingatlanára vonatkozóan milyen új előírások fognak vonatkozni. De ezen tájékoztató mellett a kollégáim készséggel nyújtanak segítséget mind a honlapon történő keresés, mind az egyes ingatlanokra vonatkozó előírások kapcsán a 34/588-619-es telefonszámon.

4. A tatai 1841 hrsz.-ú ingatlanra ( természetben Tata, volt Esterházy istálló)  vonatkozó előírásokon változtatni szándékozik-e az önkormányzat?

Tata Város Polgármestere 2021. május 26-i tájékoztatójában jelezte, hogy ezen ingatlanra vonatkozó paramétereken az önkormányzat az új helyi építési szabályzatban nem kíván változtatni. A véleményezésre közzétett rendelet tervezet ennek fényében készült el, természetesen az új szabályozásra vonatkozó jogszabály szerkesztési formátumban.

A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat és az annak 4. számú mellékletét képező szabályozási tervlapja, valamint az 5. számú mellékletét képező övezetek beépítési paraméterei az alábbiakat tartalmazzák a fenti ingatlanra vonatkozóan:

 1. A helyi építési szabályzat 4. számú mellékletét képező szabályozási tervlapok közül a 13.1 és 13.3. tervlapok alapján az ingatlan Kid-3 jelű, különleges idegenforgalmi övezetben, továbbá Kb-R jelű, különleges beépítésre nem szánt övezetben fekszik.
 2. A különleges idegenforgalmi övezettel kapcsolatban a jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 24. § (5) bekezdése rögzíti, hogy "K-id jelű különleges idegenforgalmi övezetben valamint a K-Ed jelű (Edzőtábor) övezetben a kialakult, valamint az új kijelölt területeken, a rekreációs lehetőségeket (pl. lovaglás, szabadtéri egyéb sportolás, ismeretterjesztés,) szolgáló idegenforgalmi-üdülési célú (szállásférőhely is) épületek létesíthetők."
 3. A Kid-3 övezetre vonatkozóan a helyi építési szabályzat 24. § (24/A) bekezdése tartalmazza továbbá, hogy "A Kid-3 jelű különleges idegenforgalmi övezetben építményt elhelyezni idegenforgalmi, lovas- és egyéb sport, kulturális és más rendezvény céljára lehet."
 4. A Kb-R jelű, különleges beépítésre nem szánt övezettel kapcsolatban a jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 41/A. § (4) bekezdése rögzíti, hogy "A Kb-R jelű különleges beépítésre nem szánt övezetet használni, az övezetben építményt elhelyezni lovas- és egyéb sport, kulturális és más rendezvény céljára lehet."
 5. A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 5. számú, Övezetek építési paraméterei című mellékletének T5. táblázat 4. sora rögzíti, hogy a Kid-3 jelű övezetben a szintterületi mutató 1,2.

Az új helyi építési szabályzat ezen területre, mint az új helyi építési szabályzat hatálybalépését megelőző 7 éven belül módosított sajátos területek egyikénél az alábbi előírások szerepelnek (az új szabályozásra vonatkozó jogszabály szerkesztési formátumban):

 1. 94. § (1) A szabályozási tervlapon 6-os számmal jelölt sajátos területre az 5/2017. (II. 24.) önkormányza rendelet 2017. március 9.-én hatályba lépett 1. melléklete 13.1 és 13.3 tervlapjainak normatartalma vonatkozik. (A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 4. számú mellékletét képező tervlapok 13.1 és 13.3 lapjai kerültek átemelésre)

            (2) A K/Re-FT-1 építési övezetben: (jelenlegi Kid-3 jelű övezet)

 1. a) építményt elhelyezni idegenforgalmi, lovas- és egyéb sport, kulturális és más rendezvény céljára lehet. (A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 24. § (24/A) bekezdése került átemelésre).
 2. b) a rekreációs lehetőségeket (különösen lovaglás, szabadtéri egyéb sportolás, ismeretterjesztés) szolgáló idegenforgalmi célú (szállásférőhely is) épületek létesíthetők. (A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 24. § (5) bekezdése került átemelésre).
 3. c) a megengedett legnagyobb szinterületi mutató 1,2. (A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 5. számú, Övezetek építési paraméterei című mellékletének T5. táblázat 4. sorának szintterületi mutató értéke került átemelésre).
 4.  
 5. (3) A Kb/Re-7 jelű övezetet használni, és az övezetben építményt elhelyezni lovas- és egyéb sport, kulturális és más rendezvény céljára lehet. (A jelenlegi Kb-R jelű övezet. A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat 41/A. § (4) bekezdése került átemelésre).

A fentiek alapján látható, hogy a területre vonatkozó előírások nem változnak, hisz azok a jelenlegi helyi építési szabályzatban is szerepelnek, ugyanakkor az új helyi építési szabályzatban az áttekinthetőség elősegítése érdekében, az új helyi építési szabályzat hatálybalépését megelőző 7 éven belül módosított sajátos területek esetében, így ezen terület esetében is, az övezeti előírások  egy helyen, egy szakaszban kerülnek szerepeltetésre.

Bízom benne, hogy a fenti tájékoztatás is segíti Önöket a településrendezési eszközök tervezetével kapcsolatos véleményük megalkotásában.

 

Tata, 2021. június 2.

 

                                                       Tisztelettel:

                                                                                         dr. Horváth József

                                                                                                 jegyző