Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

TFK összefoglaló

A Településfejlesztési Koncepcióra
érkezett észrevételek összefoglalója

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2018. (X.31.) számú határozata alapján folyamatban van Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálata. A folyamatban lévő felülvizsgálat részeként megújul a város Településfejlesztési Koncepciója (TFK) is, mely a település hosszú távú fejlesztési irányait határozza meg.

A településfejlesztési és -rendezési dokumentumok a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai alapján készülnek.

A TFK elsőkörös egyeztetési anyagát a Magyary Terv felülvizsgálatához 2020. év elején megtartott lakossági fórumok és egyeztetések alapján állítottuk össze. A TFK a nyár folyamán lezajlott partnerségi egyeztetés alapján átdolgozásra került.

A TFK-val kapcsolatban is kiemelkedően nagy számú, 76 db észrevétel érkezett. Az egyes észrevételek jellemzően több kérdést, összességében 237 felvetést tartalmaztak.

Ezek főbb csoportosítása:

 1. A fejlesztési koncepció elvei, időhorizontja, jóváhagyási rendje
 2. Javaslatok új átfogó cél – a klímavédelem – meghatározására
 3. A felszín alatti vizek
 4. A felszín feletti vizek
 5. A lakosságszám fenntarthatósága, alakulása
 6. A zöldfelületek fokozott védelme
 7. Közlekedési kérdések
 8. Idegenforgalom, turizmus, vendéglátás
 9. Az Öreg-tó környezete
 10. Angolkert, Cseke-tó környezete
 11. Fényes Forrásvidék fejlesztése
 12. „TATA SZÍVE” fejlesztési koncepció
 13. Világörökség kérdése
 14. Egyes városrészekkel összefüggő észrevételek
 15. Meglévő és tervezett intézmények, közforgalmú helyek
 16. Szolidaritási kérdések

Az észrevételek és a javaslatok három típusba sorolhatóak:

 1. koncepcionális szintű, a TFK tartalmi logikájába illeszthető javaslatok;
 2. konkrét fejlesztési javaslatok, amelyek nem a TFK-ba, hanem annak „végrehajtási” anyagába, a Magyary terv 3.0-ba illeszthetők;
 3. más megvalósult, vagy folyamatban lévő beruházások kritikai észrevételei.

 

Az észrevételek és javaslatok jelentős része a vitára bocsátott anyaghoz illeszthető, illetve azt jól kiegészítő volt. Ezek alapján került átdolgozásra és pontosításra a TFK. Fontos azonban kiemelni, hogy a TFK koncepcionális településfejlesztési eszköz, aminek kiemelt szerepe a település hosszú távú fejlesztési irányainak meghatározása. Sok észrevétel kritizálta a túl hosszúnak vélt – 2020-2050 közötti – fejlesztési időhorizontot, főleg annak kiszámíthatatlansága miatt. 25-30 év valóban sok idő, de egy település életében ez nem sok, legalább ilyen távra kell a fejlesztési koncepciókat megfogalmazni. A főbb eszmei céloknak – klímatudatosság, természeti és épített környezet védelme, közlekedési hálózat, szolgáltatási infrastruktúra, lakhatási lehetőségek – hosszú távon kiszámíthatónak és tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy a megvalósítás stratégiai tervei és az egyes konkrét projektjei egymásra épültek és szervesen illeszkedőek lehessenek.

Jelentős számú észrevétel érkezett a „Helyzetkép” fejezetben található SWOT analízisekkel kapcsolatban. Ezek alapján sok pontban pontosításra, több helyen pedig javításra (elhagyás, új megfogalmazás) kerültek az analízisek tartalmai.

A koncepcionális észrevételek, javaslatok többsége a város fenntartható fejlődésével, a környezetünk kiemelt védelmével foglalkozott. Ezek hatására is megfogalmazásra került egy új átfogó, fejlesztést szolgáló cél „Helyi Éghajlatváltozási Stratégia” címmel. Ezzel összefüggésben az anyag minden részében hangsúlyosabbá vált a város felszín alatti és feletti vizeinek, zöldfelületeinek védelme, megtartása, gondozása és fenntartható fejlesztése. Kiemelésre került a természeti és az épített örökségek védelme, azok szimbiózisban történő fejlesztésének prioritása.

Ezen területek közül is kiemelkedik – a javaslatok szerint is – az Öreg-tó és a Cseke-tó/Angolpark és környezetük védelme. Több javaslat is érkezett különféle „védő övezetek” meghatározására. A javaslatok megerősítették a TFK egyik legjelentősebb átfogó célját, a Világörökségi Várományosi (majd Világörökségi) címmel kapcsolatos célkitűzéseket, hisz ebben a folyamatban ki kell jelölni azokat az övezeteket, amelyek kiemelt védelme szükséges és elengedhetetlen. Pontosításra került, hogy ezt a címet Tata elsősorban a kiemelten védendő és unikális táj és vízrendszere, továbbá az ehhez szervesen illeszkedő épített öröksége együttes, hosszú távú elkötelezettséggel végrehajtott fejlesztése révén érheti el. A TFK teljes anyagában egységesítésre kerültek ezek a fenntarthatósági szempontok.

Az eredeti célokkal összhangban fontos észrevételek érkeztek a Fényes Forrásvidékkel kapcsolatban. Beépítésre került minden olyan javaslat, amely a Fényes források környezetének kiemelt természetvédelmi és ehhez igazodó rekreációs célú fejlesztését javasolta.

A TFK átfogóan és részleteiben is foglalkozik a települési életminőség kérdéskörével. Talán félreérthető volt, ezért pontosításra kerültek a lakosságszámmal kapcsolatos megfogalmazások. Nem cél a lakosságszám növelése, hanem a csökkenés és az elöregedés trendjének megállításával, egészséges és fenntartható korfa kialakulása a hosszú távú cél. Ennek számos összetevője van, többek között a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, a lakhatás, az oktatási-nevelési intézmények, a szabadidő eltöltés, az egészséges lakókörnyezet. A koncepció minden elemében erősítettük a helyben élők priorizálását, a belső összefüggések következetes kezelését. Az anyagban hangsúlyosabban, minden, az életminőséget érintő területen megjelentek a fenntarthatóság, az értékmegőrzés és a minőségre törekvés céljai. Több helyen erősítésre került a lakossági rekreáció, az amatőr és az aktív sportolás lehetőségének megteremtése, támogatása.

Ezzel összefüggésben kerültek felülvizsgálatra az idegenforgalommal, turizmussal, vendéglátással kapcsolatos megfogalmazások, fejlesztési célok. A TFK egyértelműsíti, hogy Tatának nem célja a tömegturizmus városba vonzása. Minden elemében a minőségi és egyben ökoturisztikai célrendszerbe illeszthető turizmusfejlesztést fogalmaz meg a koncepció. Egyértelmű cél lett, hogy olyan turisták érkezzenek a városba, akiknek kiemelten fontos a város természeti és épített környezetének védelme, partnerek az ökológiai egyensúly fenntarthatóságában.

A „TATA SZÍVE” pályázattal kapcsolatos koncepcionális észrevételek alapvetően összhangban voltak a fejlesztés céljával. A tervekre vonatkozó konkrét észrevételeket (funkciók, zöldfelület) a továbbtervezés során tudjuk érvényesíteni, a koncepcióba ezek nem illeszthetők, illetve az általános (pl. zöldfelületek védelme) célokkal egybevágóak. Az inkább a szabályozást érintő észrevételekre a szabályozási tervvel kapcsolatos partnerségi eljárás keretében lehet válaszolni.

Sok észrevétel érkezett a város közlekedési rendszerével és tervezett fejlesztésével kapcsolatban is. Egyértelműsítésre került, hogy a város egy elkerülő utat lát megvalósíthatónak, a várost nyugatról elkerülő, az autópályát és az 1-es főutat a városon kívül összekötő nyomvonallal. A TFK következetesen célozza az átmenő tranzitforgalom csökkentését és lehetőség szerinti kiszorítását a városból. A gépjárműforgalom növekedése jelentős részben az életminőség fejlődésének következménye, így a közlekedési terhelés csökkentése városi „belügy” is. A koncepció a terhelés csökkentése érdekében hangsúlyosabbá tette a forgalomcsillapított területek növelését, a fenntartható közlekedési módokra való áttérést, a kerékpáros közlekedéssel összefüggő fejlesztéseket és a szemléletformálást is.

Több észrevétel érkezett a tervezett intézményfejlesztésekkel kapcsolatban. Ezek közül több pontosítást és céljavaslatot beépítettünk a koncepcióba.

A családi házas övezetekkel, külső városrészekkel kapcsolatos észrevételek nagy része a konkrét fejlesztések nevesítését hiányolja, illetve javasol. A TFK-nak nem célja és eszköze a konkrét beavatkozások felsorolása, de hangsúlyosabbá és részletesebbé vált az érintett területek felsorolása és átfogó célrendszere. A konkrét javaslatok a stratégiai célkitűzések közé, a Magyary terv 3.0-ba kerülnek beépítésre. Ugyanilyen jellegű észrevételek érkeztek a szolidaritási programhoz, annak részterületeihez. Az egészségügyi és a szociális ellátórendszer megerősítésének és a szolidaritási program kiterjesztésének céljai bővültek a TFK-ban, a konkrét javaslatokkal kapcsolatban hasonlóan tudunk eljárni, a Magyary terv 3.0 összeállítása során kerülnek integrálásra.

 

Összegzés:

Az Önkormányzat köszöni a TFK-val kapcsolatos nagy számú észrevételt, javaslatot.

Azok összessége egyértelműen erősíti a tatai lokálpatriotizmust, megmutatta, hogy mindenki óvni, védeni szeretné a város kivételes természeti és épített örökségét, de egyidejűleg egy kényelmes, szerethető, modern, fenntartható és színes városi életet is szeretnénk.

Az észrevételek alapján erősítettük és hangsúlyoztuk ezeket az értékeket, reméljük, mindenki számára elfogadható egyensúlyban. A most közzétett TFK-hoz várjuk a további észrevételeket, hogy még pontosabb és részleteiben is összhangban lévő, hosszú távú fejlesztési koncepciója legyen a városnak, minden tatai polgárnak.