Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Hagyatéki ügyek

Ügyleírás:

Az elhunyt tulajdonában lévő ingatlan, vagy más leltározás alá eső vagyontárgy esetében kerül sor hagyatéki leltár felvételére, majd a leltár az illetékes közjegyző felé továbbítására.

A halálesetről a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányával értesül a jegyző.
Hagyatéki eljárás hivatalból és kérelemre indítható.

Eljárást az a személy indíthat, akinek a hagyatékhoz jogi érdeke fűződik.

Szükséges mellékletek/okiratok:
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata – becsatolása kötelező
 •  végrendelet esetén életjáradék vagy öröklési szerződés annak másolata
 •  öröklésre jogosultak adatai: örökhagyó házastársa, gyermeke (ennek hiányában) vér szerinti  hozzátartozóinak személyi adatai, személyi azonosító számai, elérhetősége
 • az elhunyt tulajdonában lévő ingatlan adatai: címe, helyrajzi száma (tulajdoni lapot a Földhivataltól nem kell kikérni)
 • fenntartásos betétkönyv, folyószámla, fizetési, nyugdíj-előtakarékossági, tartós befektetési,  önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári, ügyfél vagy értékpapírszámla esetén a számlavezető pénzintézet neve, címe és a betétkönyv, számla száma,
 • gépjármű (személygépjármű, tehergépkocsi, motorkerékpár, mezőgazdasági jármű) esetén a gépjármű forgalmi engedélye (másolat) és becsült értéke,
 • lajstromozott vagyontárgy megnevezése, értéke,
 • kárpótlási jegy, vagyonjegy, szövetkezeti részjegy vagy bármilyen értékpapír esetén a        kibocsátó és a kezelő neve, címe, az értékpapír sorszáma és névértéke,
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés adatai (cégkivonat, társasági szerződés, vagyoni részesedés igazolásának másolata)
 • történelmi bázis jogosultság, mint vagyonértékű jog (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál nyilván tartott jogosultság)
 • szerzői-. találmányi jogdíjakat igazoló iratok másolata
 • törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300.000 Ft-ot) meghaladó ingó vagyon megnevezése, tulajdoni hányada, becsült értéke, helye
 • temetéssel kapcsolatos kiadások (számlák, elismervények)
 • hagyatéki terhek (tartozások, kölcsön, hitel, jelzálog stb.)
 • az elhunytat megillető kifizetetlen járandóság (fel nem vett nyugdíj esetén a nyugdíjas törzsszám).

Amennyiben az örökhagyó után sem ingatlan, sem leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt az eljárás lezárása érdekében a hozzátartozónak elégséges a mellékelt nemleges
 nyilatkozatot kitölteni és visszajuttatni. Ez esetben hagyatéki eljárás nem indul!

Ügyintézés határideje és díja:
 • A hagyatéki leltárt 30 napon belül kell elkészíteni.
 • Az eljárás illetékmentes
Alkalmazott jogszabályok:

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről  szóló 650/2012/EU számú EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Egyéb fontos tudnivalók:

Illetékesség:

A hagyatéki eljárás lefolytatására az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes jegyző jár el.

A felvett hagyatéki leltár Dr. Rubovszkyné dr. Kerekes Márta  Közjegyző részére (Székhelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 23.) kerül továbbításra.

A közjegyző folytatja le a hagyatéki tárgyalást - erre a 21 napos ügyintézési határidő nem vonatkozik - amelyre minden, örökösként érdekelt fél idézést kap.
A közjegyző az előtte folyó eljárásról, annak befejezéséről a Hivatalt nem értesíti, hagyatékátadó végzést részére nem küld.

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó leltározás alá eső vagyontárgy, pót-hagyatéki eljárásnak van helye. A pót-hagyatéki eljárás bármely érdekelt fél által, bármikor kezdeményezhető, elévülési ideje nincs.