Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Birtokvédelmi ügyek

Ügyleírás:

A jegyző a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott szabályok szerint és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. alapján az ellenérdekű ügyfelek vitájában csak a hatáskörébe tartozó esetekben, a tényleges birtoklás, birtokállapot (használat) alapján dönt. Az eljárás során a tulajdonjoggal és a birtoklás jogalapjának kérdésével kapcsolatos - bírósági hatáskörbe tartozó - vitát nem rendezi.

A Ptk. 5: 8 § (1) bekezdése szerint  „A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.”

A birtokvédelmi eljárást a birtoksértés megvalósulásának helye szerint illetékes jegyző folytatja le a 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet Kormányrendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló jogszabály 2.§ (1) bekezdése értelmében.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

 • a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,
 • annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik,
 • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, - ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
 • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
 • a birtoksértés időpontjára történő utalást,
 • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valónak fogadja el.

Szükséges mellékletek/okiratok:
 • A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.
 • A birtokvédelmet kérő a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.
Ügyintézés határideje és díja:

 A kérelem illetéke:  3.000,- Ft.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül, ha tolmács kirendelése válik szükségessé, harminc napon belül folytatja le. Az eljárási határidőbe nem számít bele

 • a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
 • a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.
Alkalmazott jogszabályok:
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv.
 • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló A 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet.
Egyéb fontos tudnivalók:

A jegyzői döntés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó ügyfél - az ellenérdekű ügyfél ellen indított keresettel - a határozat kézbesítését követő 15 napon belül bírósághoz fordulhat.