Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázat belső ellenőr munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Honvédség MH 25. Klapka György Lövészdandár Parancsnoka pályázatot belső ellenőr munkakör betöltésére.
Amit kínálunk: napi 8 órás munkaidő, határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatás. A jogviszony létrejöttekor 3 havi próbaidő kerül kikötésre.
Bérezés:
a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Feladata: A katonai szervezet működésének vizsgálata gazdaságossági, hatékonysági és törvényességi szempontból. A belső ellenőr feladatait a katonai szervezet Szervezeti és Működési szabályzata, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) korm. Rendelet határozza meg.

A pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság
- 18. életév betöltése,
- a.) szakirányú felsőfokú végzettség (közgazdasági , jogi, államigazgatási ) vagy
más felsőfokú végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkezik:
ba.)- okleveles pénzügyi revizori,
bb.)- pénzügyi-számviteli szakellenőri.
bc)- okleveles könyvvizsgálói,
bd)- költségvetési ellenőri.
be)- mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés,
bf)- a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezet okleveles belső ellenőri
képesítése,
bg)- okleveles informatikai rendszer ellenőr,
valamint az a), illetve a b) pontban meghatározott képzettség és képesítés mellett legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szolgálati viszony megléte költségvetési , pénzügyi vagy számviteli munkakörben.
- számítógépes ismeret
- egészségügyi alkalmasság

A pályázat elnyerése esetén a belső ellenőri munkakör betöltésének feltétele a szükségek biztonsági feltételeknek való megfelelés melynek tisztázása a kinevezést megelőzően „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolyásával történik.

A pályázóval szemben a hatásjogszabályok alapján összeférhetetlenségi ok nem állhat fenn.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajzot , melyen fel kell tüntetni a pályázó nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, telefonszámát, az előző munkahelyek megnevezését, munkakörét , iskolai végzettségét;
- a képzettséget, végzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát;
- nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- 3 nyilatkozatot „B” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának tudomásulvételéről
- nyilatkozatot arra, hogy a pályázati eljárás során pályázati anyagát megismerhessék

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani 2009. január 23-ig:

Magyar Honvédség MH 25. Klapka György Lövészdandár
Személyügyi Főnökség
Tata
Bacsó Béla út 66.
2 8 9 0

Érvényes a pályázat, ha a pályázó a pályázatát és a csatolt iratokat hiánytalanul a fenti határidőig megküldi. A határidőn túl beérkezett pályázat az elbírálásban nem vesz részt!
A boritékon fel kell tüntetni: „Pályázat belső ellenőri munkakör betöltéséhez. „

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 31.

A pályázókat személyesen meghallgatja a megadott címen : 2009.február 02-06-ig

A pályázok a pályázat eredményéről írásos értesítést kapnak : 2009.február 20-ig.

A pályázatok titkosan kezelendők, azok tartalma csak érintettek hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt a MH 25.Klapka györgy lövészdandár, személyügyi főnökségén Lovász Katalin közalkalmazottnál kérhetnek személyesen, illetve telefonon ( 06-34-589-111 93-08 mellék. )