Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázati kiírás - Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Gazdasági Igazgatói munkakör betöltésére

Tata Város Polgármestere pályázatot hirdet az

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet
Gazdasági Igazgatói

munkakör betöltésére a 2008. évi CV. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján

 

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három hónap próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Mt. szerinti főfoglalkozás

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre -öt évre-  szól.

 

A munkavégzés helye:

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet
2890 Tata, Váralja u. 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv gazdasági vezetője a 292/2009.(XII.19.) sz. Kormányrendelet alapján:

 • irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,
 • felelős a 15. § (2) bekezdésében és a 16. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt feladatok ellátásáért,
 • a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad,
 • gazdasági intézkedéseket hoz.

A gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézmény gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt.

 

Munkabér és juttatások:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés alapján.

 

Pályázati feltételek:

A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, szakképzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal).

 • Legalább 5 éves egészségügyi szakterületen szerzett vezetői gyakorlat,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államigazgatásban szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázat feltételeként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai,
 • a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,
 • személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat anyagába betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik,
 • a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat,
 • a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. április 22.

Meghallgatás várható időpontja 2010. május hó

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani   Tata Város Polgármestere  címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.).

A borítékon fel kell tüntetni: „Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet, gazdasági igazgatói pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A §- ban, továbbá a Kjt. Egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31. ) 4. § -ban foglaltaknak megfelelően.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2010. június 22

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • KSZK honlapja
 • Egészségügyi Közlöny
 • Tata város hivatalos honlapján

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet.