A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázat az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Gazdasági Igazgatói munkakör betöltésére

Tata Város Polgármestere pályázatot hirdet az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Gazdasági Igazgatói munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű –öt év- munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három hónap próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Mt. szerinti főfoglalkozás

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre -öt évre- szól.

 

A munkavégzés helye:

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet

2890 Tata, Váralja u. 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv gazdasági vezetője a 292/2009.(XII.19.) sz. Kormányrendelet alapján:

a) irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,

b) felelős a 15. § (2) bekezdésében és a 16. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt feladatok ellátásáért,

c) a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad,

d) gazdasági intézkedéseket hoz.

A gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézmény gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt.

 

Munkabér és juttatások:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés alapján.

 

Pályázati feltételek:

A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, szakképzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal).

/A 292/2009.(XII.19.)Korm. r. 18.§, és a 13/2002.(III.28.) EüM. rendelet 5.§ (1) és (3) bekezdésének megfelelően./

- Legalább 5 éves szakterületen szerzett vezetői gyakorlat,

- Büntetlen előélet,

- Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázat feltételeként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok közjegyző által hiteles másolatai,

- a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,

- személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

- 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,

- a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat anyagába betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik,

- a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat,

-a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2011. július 31.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagot kettő példányban, zárt borítékban kell benyújtani Tata Város Polgármestere címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.).

A borítékon fel kell tüntetni: „Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet, gazdasági igazgatói pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A §- ban, továbbá a Kjt. Egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31. ) Korm. rendelet 4. § -ban foglaltaknak megfelelően.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2011. augusztus 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- NKI honlapja 2011. július 1.

- Egészségügyi Közlöny

- Tata Város hivatalos honlapja

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet.

 

A pályázati felhívás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati felhívás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatót kiíró szerv felel.

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja korhaz_gazdig_palyazat_110624.doc87 KB