A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázat vállalkozások számára

Tata Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára A támogatás célja: a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozások, családi gazdálkodók és családi gazdaságok támogatása, a foglalkoztatottság növelése és elsősorban a tatai álláskeresők munkához jutásának elősegítése.

 

Pályázók köre: jelen pályázat kertében Tata város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, valamint fiókteleppel rendelkező mikor-, kis- és középvállalkozások, továbbá szövetkezetek, valamint az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozók, illetőleg az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságok és családi gazdálkodók nyújthatnak be pályázatot.

 

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor

a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,

b) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,

c) helyi adótartozással rendelkezik,

d) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van.

 

Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzés érdekében hozta létre a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyi, telephelyei között.

 

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő, csekély összegű (de minimis), vissza nem térítendő támogatás. A kedvezményezett az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül.

Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.01.21., 22.o.) hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

 

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

e) az import áru helyett hazai áru használatától függő támogatás;

f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;

h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

 

A támogatás odaítélése esetén a kedvezményezettnek a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A támogatás mértéke: létesített új, teljes idejű (napi 8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri maximum 500.000.- Ft, részmunkaidős - legkevesebb napi 6 órás - foglalkoztatás esetén a teljes, napi 8 órás munkaidőhöz és a maximum 500.000.- Ft összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra. Egy pályázó részére maximum 1.000.000 Ft összegű támogatás nyújtható.

 

A támogatásra rendelkezésre álló 2011. évi keretösszeg: 1.125.000 Ft

 

A pályázat tartalma: Támogatásban részesülő a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül munkaszerződés benyújtásával köteles igazolni az új álláshely létesítését. A munkahelyteremtő támogatás esetén a támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy Tata város közigazgatási területén lévő székhelyén és/vagy telephelyén, illetőleg fióktelepén meglévő, a kérelemben meghatározott számban növelt átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását követően legalább két éven keresztül fenntartja és betölti.

 

A támogatás a megnövelt átlagos korrigált statisztikai állományi létszám legalább két éven át történő fenntartását kell, hogy eredményezze a támogatott vállalkozásnál. Az önkormányzat a támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő kérelmező esetén kizárólag a támogatást megelőző, átlagos korrigált statisztikai állományi létszám felett működtetni vállalt álláshelyeket támogatja. Azon vállalkozások tekintetében, melyeknél a működés az egy évet nem éri el, a havi átlagos korrigált statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag szabályai szerint kialakított kalkulált korrigált statisztikai állományi létszám az irányadó.

 

A támogatás igénybevételének feltétele a kérelmező nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az új álláshelyet a kérelem benyújtását követően megkötendő munkaszerződés keretében legalább két éven keresztül folyamatosan fenntartja és betölti. A kérelmező vállalja, hogy az új álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes vagy legkevesebb napi 6 órás részmunkaidőben, az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatja. A kérelmező vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet elsősorban tatai állandó lakhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti be.

Amennyiben a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tatai Kirendeltsége nem tud megfelelő – a benyújtott kérelemben előre meghatározott – képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált, elsősorban tatai állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.

 

A kérelmező köteles vállalni, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított legalább három évig Tata város közigazgatási területén tartja fenn a vállalkozás székhelyét és/vagy telephelyét, illetőleg fióktelepét. Adminisztratív információk: A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 15. A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. december 30.

 

A pályázat kizárólag az önkormányzat honlapjáról (www.tata.hu) letölthető pályázati adatlapon nyújtható be, mely tartalmazza a csatolandó nyilatkozatok felsorolását is. A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a Polgármester részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni: Tata Város Polgármestere, 2890 Tata, Kossuth tér 1. A borítékra rá kell írni a „Munkahelyteremtő pályázat” feliratot. Hiányosan benyújtott pályázat esetén 8 napos határidővel hiánypótlásra van lehetőség.

Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

A benyújtott pályázatot Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el, aki a támogatásban részesülővel szerződést köt.

A szerződés tartalmazza Tata Város Képviselő-testületének a vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról szóló 23/2009. (VI.29.) számú helyi rendelete szerinti jogokat és kötelezettségeket, a szerződésszegés jogkövetkezményeit, elszámolási kötelezettséget, visszafizetési kötelezettséget, a csekély összegű támogatás igénybevételéről szóló záradékot.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosítottak a pályázatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzését megkezdhetik! A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban (tel.: 34/588-655, e-mail: polgarmester@tata.hu) kérhető.

 

 

Tata, 2011.október 4.

 

 

M i c h l József s.k. polgármester