Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tájékoztató a településrendezési és fejlesztési dokumentumok partnerségi egyeztetéséről és annak elfogadásáról

I. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/2018. (X.31.) számú határozata alapján folyamatban van Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálata. A folyamatban lévő felülvizsgálat részeként megújul a város Településfejlesztési Koncepciója (TFK) is, mely a település hosszútávú fejlesztési irányait határozza meg.

A településfejlesztési és -rendezési dokumentumok a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai alapján készülnek.

A TFK előzetes partnerségi egyeztetési anyagát a Magyary Terv felülvizsgálatához 2020 év elején megtartott lakossági fórumok és egyeztetések alapján állítottuk össze. A TFK a nyár folyamán lezajlott partnerségi egyeztetés alapján átdolgozásra került, az átdolgozott koncepciót és az előzetes partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményekről készült összefoglaló 2021. október 19-én kikerül a www.tata.hu/telepulesterv honlapra, illetve nyomtatott formában a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal főbejáratánál lévő hirdetőtáblára második körös partnerségi egyeztetésre.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerinti partnereknek lehetőségük van az elkészült anyaggal kapcsolatos véleményeiket megfogalmazni.

A Településfejlesztési Koncepció partnerségi egyeztetés munkaközi tájékoztató szakasza (második körös véleményezés) részeként 2021. október 27. (szerda) 17:00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében. A TFK-val kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a megrendezésre kerülő lakossági fórumon szóban, illetve a fórumtól számított 15 napon belül, 2021. november 11-ig lehet megtenni papír alapon vagy elektronikusan. A véleményeket levélben a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.), e mailben a telepulesterv@tata.hu címre várjuk. További információ a 34/588-619-es telefonszámon kérhető.

A Településfejlesztési Koncepció várhatóan novemberben kerül a Képviselő- testület elé elfogadásra. A polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket, illetve a vélemények alapján a koncepcióban, a stratégiában tett módosításokat. Ezek alapján a Képviselő-testület dönt a Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról. Az elfogadott koncepciót legkorábban az elfogadását követő naptól lehet alkalmazni.

A 2021. október 19 – 2021. november 11-ig tartó partnerségi egyeztetés kizárólag a Településfejlesztési Koncepcióra vonatkozik.

II. A további településrendezési eszköz (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet és az annak mellékletét képező Szabályozási Terv) tervezetére már beérkezett államigazgatási és lakossági vélemények áttekintése, válaszok készítése, valamint a partnerség lezárásához a döntés-tervezetet készítése jelenleg folyamatban van. A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról, egyúttal a véleményezési szakasz lezárásáról a Képviselő-testület dönt.

A Képviselő-testület döntései alapján a beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a polgármester összesíti és nyilvántartja. A véleményezési szakasz lezárását követően a polgármester a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletnek megfelelően a településrendezési eszköz tervezetét vagy az elfogadott észrevétel esetén a javított tervezetet, az eljárás során beérkezett valamennyi véleményt és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentumot megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak. A kormányhivatal egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. A dokumentumok áttekintését és az esetleges szükséges javításokat követően a kormányhivatal megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához. A támogató záró szakmai vélemény kiadását követően dönthet a Képviselő-testület a további településrendezési eszközök elfogadásáról, amelyek az elfogadást követő 30. napon léphetnek hatályba.