Adótájékoztató

Tisztelt Adózóink!

A mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2022-ben is fennmarad a helyi iparűzési adó mértékének 1 %-ban történő maximálása.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2022. január 1-jén hatályba lépő 51/L. §-a kimondja, hogy:

„A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:

  1. a) a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,
  2. b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem felelő vállalkozó február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy
  3. ba) a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint
  4. bb) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.”

A fentiek értelmében kedvezményezett vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet. Ez – főszabály szerint – automatikusan, az előleg-mérséklésről a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amelyik a 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített székhelyet/telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre vonatkozóan ezt megtegye.

A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni (az állami adó- és vámhatóságon keresztül), amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.

Amennyiben további kérdésük lenne, az Adó- és pénzügyi Iroda munkatársai állnak szíves rendelkezésükre a (34) 588-646-os telefonszámon.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Tata. 2022. január 19.

 

Tisztelettel:
Horváth József s.k.
jegyző