ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Óvodavezető (magasabb-vezető) Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tatai Geszti Óvoda (2890 Tata, Gesztenye fasor 39.)
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Óvodavezető (magasabb-vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, biztosítja annak működését, költségvetésének betartását.

A magasabb-vezetői megbízás határozott időre 2023. augusztus 15. napjától 2028. augusztus 14. napjáig szól.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • – részletes szakmai önéletrajz,
  • – a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
  • – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány -azzal, hogy a munkakör része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás- a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  • – a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
  • – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
  • – a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak,
  • – szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás,
  • – végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,
  • – nyilatkozat cselekvőképességről,
  • – nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató megismeréséről, a nyilatkozat elérhető az alábbi linken: https://tata.hu/kategoria/hirdetmenyek-tajekoztatok/

A pályázati anyagot kérjük 2 példányban postai úton Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) címére benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői Pályázat”.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tata

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az Óvoda a gyermek három éves korától tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza. A költségvetési szerv fenntartó és működtető szerve Tata Város Önkormányzata.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadó. A kiírással kapcsolatos információt Bálint Anita Irodavezető nyújt (tel:34/588-662).

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

További részletek a mellékletben találhatók.

 

Mellékletek: