HIRDETMÉNY- A 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott önkormányzati, vagy más fenntartású, nem önkormányzati óvodába lehet.

A Tata Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás időpontja:

Április 24. (hétfőtől) – április 27. (csütörtökig) 800-1600 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Jogszabályi rendelkezések alapján az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása, ezért az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles azt az Oktatási Hivatal felé bejelenteni. A bejelentő űrlap az Oktatási Hivatal online felületén elérhető a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes weboldalon. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva kell a hivatal címére megküldeni.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt szülőket, hogy Tatán az integrált óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára az önkormányzati fenntartású óvodákban biztosított, a gyermek óvodai nevelését-oktatását a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján. Az óvodák elérhetőségei, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvodák Tata  honlapjáról, a www.tata.hu oldalról letölthetőek. 

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

  • a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §),
  • a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2023. május 08.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint

Tata honlapján, a www.tata.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Adatvédelmi tájékoztató a 2023-2024 évi óvodai beiratkozási szándéknyilatkozattal kapcsolatos adatkezelésről Tatai Óvodák kötelező felvételi körzete a 2023-2024-s nevelési évben – 2.sz. mell

1_2016. polgármester utasítás az óvodai SNI-s gyermekekről