Család és Gyermekjóléti Központ

Céljai, feladatai:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel nyújt segítséget a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítésében, a szülői kötelességek teljesítésében.

A szociális munka módszereivel és eszközeivel biztosítja a gyermekek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését, illetve a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt társadalmi beilleszkedését.

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, melyet a gyermek és család helyzetéhez, szükségletihez igazodva kell nyújtani. A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell.

A szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása, a szolgáltatást igénylők legmegfelelőbb szolgáltatási megoldás kiválasztásában.

A szolgáltatások tartalma feleljen meg a szolgáltatást igénybe vevő valós szükségleteinek.

Új, hatékony módszerek bevezetése, alkalmazása.

A szolgáltatást igénybe vevők aktívabb részvételének biztosítása a segítő folyamatok során.

A családsegítői szolgáltatások erősítése a kistelepüléseken.

Az idős emberek élethelyzetének segítése és megkönnyítése Tata városában a speciális szolgáltatások terén a kórházi szociális munkával.

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése.

A gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások nyújtása a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében /kapcsolattartási ügyelet, utcai (lakótelepi) szociális munka, kórházi szociális munka, iskolai szociális munka, készenléti szolgálat/.