Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Céljai, feladatai:

A szociális munka eszközeinek, módszereinek segítségével a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, valamint a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének biztosítása, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból való kiemelés megelőzése, valamint a családjából kiemelt gyermek családba való visszahelyezése.

A gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása, valamint a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő gondozás-nevelés figyelemmel kísérése.

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az intézmény ellátási területén élő lakosság számára személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása, ellátások közvetítése, szervezési tevékenység végzése.

Segítségnyújtás a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások kivédésében, illetve abban, hogy az igénybe vevők képessé váljanak különböző problémáik önálló megoldására.

A családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárása, a megfelelő megoldások keresésében való segítségnyújtás, a preventív lehetőségek kidolgozása, a családok összetartó erejének megőrzésében nyújtott segítő tevékenység, illetve az átmenetileg sérült funkciók helyreállításának elősegítése.

 

A családsegítő megszervezi a havi 3 alkalommal való kapcsolattartást a családokkal, tapasztalatait, észrevételeit feljegyzéseiben rögzíti. Gondozási-nevelési tervet készít a család tagjaival közösen, melybe szükség szerint bevonja a család tagjaival közvetlen kapcsolatban levő segítő személyeket. A család tagjaival olyan szakmai bizalmi kapcsolat kialakítására törekszik, mely elősegíti az együttműködést, ez által a meghatározott probléma hatékony megoldása lehetővé válik. A családsegítő legfőbb feladata, hogy a család tagjait képessé tegye az önálló életvitelre, gyermeknevelésre. Ennek érdekben a gondozás ideje alatt folyamatos kapcsolatot tart (személyes, telefonos, írásos) a családdal közvetlen kapcsolatban álló személyekkel, az észlelő – és jelzőrendszer tagjaival, akik a család problémájának megoldásában hatékony segítséget képesek nyújtani.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személyes együttes munkáján alapul. Amennyiben az igénybe vevő által felvázolt probléma az első interjú során nem oldható meg, vagy az esetfelelős további intézkedést lát szükségesnek (más probléma is felmerült, vagy nem a valós probléma merült fel az első találkozáskor), abban az esetben az ellátást igénybe vevő beleegyezésével írásbeli együttműködési megállapodás formájában kerül sor a további együttműködés rögzítésére.