Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkezést kell biztosítani különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt szociálisan rászorultaknak.

Lehetőség nyílik helyben történő elfogyasztásra, elvitelre, de vállalják a házhoz szállítást is. Éves szinten átlagban napi 50-55 fő étkeztetését látják el. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára, diétás ételt biztosítanak.

Az étkezés az év minden napján (munkaszünet és pihenőnapokon is) igénybe vehető. Az ebédosztás minden nap 12-13 óráig történik, az ebéd elfogyasztása a klubban 13 óráig lehetséges.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

A szolgáltatás a szociális rászorultság mértékétől függően térítésmentesen, vagy díj fizetése ellenében vehető igénybe.