Fogyatékosok nappali ellátása

Céljai:

Az önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek habilitációja, rehabilitációja, szinten tartó fejlesztése.

A fogyatékos személyek családjának tehermentesítése napközbeni felügyelet biztosításával.

A társas kapcsolatok kialakításának segítése.

A fogyatékos személyek alapvető higiéniai szükségletei kielégítésének segítése.

A fogyatékos személyek napközbeni étkeztetésének biztosítása.

Rendkívül indokolt esetben olyan fogyatékos személy nappali ellátása is biztosítható, akinek szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

Január 1-től a tanköteles és a tanítási év során nevelési, oktatási intézményi ellátásban részesülő fogyatékos kiskorú is ellátható a tanítási szünetek időtartama alatt.

Feladatai:

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása.

Az alapvető szükségleteik kielégítéséhez szükséges szolgáltatások biztosítása: személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása.

Az ellátást igénybe vevők speciális szükségleteinek megfelelő szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítése, segítése.

Napi életritmus biztosítása életviteli gondozással, életvezetés segítésével.

Gyógypedagógiai habilitáció-rehabilitáció.

Egyéni igény szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása.

Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel biztosítása.

Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos személy én-tudatának erősítése.

Egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzájutás segítése.

Érdekképviseleti szervekkel kapcsolattartás.

Társadalmi integráció elősegítése.

Ügyintézés, tanácsadás, személyi segítés.

Helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése.

A közösségi szervezésű programok, csoportok számára megfelelő hely biztosítása.

A szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon való biztosítása.

 

Az ellátás igénybevétele önkéntes és térítésmentes, kérelem alapján történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

Az intézmény engedélyezett férőhely száma: 32 fő.