Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtást azon szociálisan rászoruló személyek részére kell biztosítani, akik önálló életvitelük fenntartásához igényelnek segítséget. A szolgáltatás gondozási szükséglet vizsgálata után vehető igénybe mely meghatározza, hogy szociális segítésre vagy személyes gondozásra jogosult az igénylő. A házi segítségnyújtás elsősorban az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, háztartási, gondozási és ápolási feladatok elvégzését és veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, elhárításában való segítségnyújtást biztosít.

A házi segítségnyújtás szolgáltatás két tevékenységi köre:

  1.  A szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélküli is ellátható tevékenységek tartoznak.
  2.  Személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetők a megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában.

A személyi gondozás mellett a szociális gondozó a szociális segítés körébe tartozó tevékenységeket is elvégezheti. A személyi gondozás és a szociális segítés együttesen legfeljebb napi 4 órában nyújtható. A gondozási szükségletet folyamatosan vizsgálni kell annak megállapításával is, hogy az igénylő számára a szociális segítés vagy a személyi gondozás indokolt-e. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Feladatok a szociális segítésnél:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben); Mosás; Vasalás;

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

Bevásárlás (személyes szükséglet mértékében); Segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében; Mosogatás; Ruhajavítás; Közkútról, fúrt kútról vízhordás; Tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel); Télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt; Kísérés.

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Feladatok személyi gondozásnál:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás; Családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése; Az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés; Ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

Gondozási és ápolási feladatok körében:

Mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyhúzás, inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, haj-arcszőrzet ápolás, száj-fog-protézis ápolás, körömápolás, bőrápolás, folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, felületi sebkezelés, gyógyszer kiváltása-adagolása, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás, a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő. A kérelem felvétele után elvégzik a vonatkozó jogszabály előírása szerinti gondozási szükséglet vizsgálatot, illetve elkészítik a szükséges iratokat majd ennek eredményeképpen a megállapodás aláírásával megkezdődik a tényleges gondozási tevékenység.

A szolgáltatás térítési díj fizetése ellenében vehető igénybe.

A házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek száma 40 fő.