Adó – és értékbizonyítvány kiállítása

ÜGY LEÍRÁSA:

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Kérelem alapján indul az eljárás, amelynek benyújtására természetes személy jogosult.

Társhatóság megkeresése alapján, külön jogszabályban meghatározottak szerint.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók, illetve az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

A kérelem benyújtható:

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

Kérelem (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, adószámát, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan adatait – helyrajzi szám, cím),

– Képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás,

– Amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4 000 forint illeték befizetését igazoló készpénzátutalási megbízás (csekk) feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvkivonatot.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

A hagyatéki, gyámhivatali és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. Más esetben a kérelemre történő eljárás indításakor 4 000 forint illetéket kell fizetni, amelyet Tata Város Önkormányzata 50440016-10028643 számú illeték beszedési számlájára kell megfizetni.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

Az adó- és értékbizonyítvány hatósági bizonyítványnak minősül, amelyet határozatnak kell tekinteni. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel élhet.  Az illeték mértéke a vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény;
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

 –

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Adózó jogosult:

– adózásra vonatkozó iratok megismerésére (iratbetekintés);

– ellenőrzési cselekményeknél, helyszíni szemlénél jelen lenni;

– elektronikus úton történő kapcsolattartásra;

– igazolási kérelem előterjesztésére;

– eljárás során nyilatkozatot tenni, vagy a nyilatkozattételt megtagadni;

– megfelelő képviseletről gondoskodni;

– kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet előterjeszteni;

– fellebbezési és felügyeleti intézkedés iránti kérelmet előterjeszteni.

Adózó köteles:

– az adó megállapítása, megfizetése érdekében adatbejelentésre, nyilatkozattételre, önadózás esetén adómegállapításra, bevallásra, adatszolgáltatásra;

– adókötelezettségét érintő változásról annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon változásbejelentést tenni;

– ellenőrzés során az adóhatósággal együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani;

– adókedvezmény vagy adómentesség igénybevétele esetén azt okirattal, vagy más megfelelő módon bizonyítani;

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az e-ügyintézésre.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Adó- és pénzügyi Iroda

Beigelbeck Edit

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 9. iroda

Tel.: +36 34 588-649

E-mail: beigelbeck.edit@tata.hu

 

Papp-SzabóTímea  

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 9. iroda

Tel.: +36 34 588-649

E-mail: papp.szabo.timea@tata.hu