Helyi iparűzési adó

ÜGY LEÍRÁSA:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az adó alanya a vállalkozó.

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.  

Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint meg kell osztania.

Az adó mértékét a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (XI.28.) a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján mentes az adó alól:

  • a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság, a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, valamint a társaság és az elővállalkozás projekttársasága;
  • a beszerző, értékesítő szövetkezet.

A helyi iparűzési adóról szóló 14/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelet alapján mentes az adó alól:

  • az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. szabályai alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 M Ft-ot.

Bejelentkezési kötelezettség.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton továbbítja. Így ezekben az esetekben a bejelentkezési kötelezettségét a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről külön bejelentést tehet.

Bevallási kötelezettség.

Az adót – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás). Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást teljesíteni.

Adóelőleg

A helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó, aki/amely az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig (március 15.), valamint a kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig (szeptember 15.) fizeti meg. Az adóévre megállapított adó és a megfizetett adóelőleg, pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (május 31.) fizeti meg.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A helyi iparűzési adó alanya.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók, illetve az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

Az adózónak az iparűzési tevékenysége után az adóról a helyi iparűzési adóbevallást az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (május 31-ig) kell benyújtania. Az elektronikusan benyújtható adóbevallás elérhetősége: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ találhatók ÁNYK formátumban.

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az adatbejelentés az ügyfél/adózó számára díj-, illeték- és költségmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A helyi iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat – határidőben történt teljesítések esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény;
  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;
  • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet;
  • Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Adózó jogosult:

– adózásra vonatkozó iratok megismerésére (iratbetekintés);

– ellenőrzési cselekményeknél, helyszíni szemlénél jelen lenni;

– elektronikus úton történő kapcsolattartásra;

– igazolási kérelem előterjesztésére;

– eljárás során nyilatkozatot tenni, vagy a nyilatkozattételt megtagadni;

– megfelelő képviseletről gondoskodni;

– kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet előterjeszteni;

– fellebbezési és felügyeleti intézkedés iránti kérelmet előterjeszteni.

Adózó köteles:

– az adó megállapítása, megfizetése érdekében adatbejelentésre, nyilatkozattételre, önadózás esetén adómegállapításra, bevallásra, adatszolgáltatásra;

– adókötelezettségét érintő változásról annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon változásbejelentést tenni;

– ellenőrzés során az adóhatósággal együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani;

– adókedvezmény vagy adómentesség igénybevétele esetén azt okirattal, vagy más megfelelő módon bizonyítani;

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az e-ügyintézésre.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Adó- és pénzügyi Iroda

Samu Emese

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 8. iroda

Tel.: +36 34 588-646

E-mail: samu.emese@tata.hu

 

Varga Szilvia Margit

adóügyi ügyintéző

Fsz./8. iroda

Tel.: +36 34 588-646

E-mail: varga.szilvia@tata.hu