Idegenforgalmi adó

ÜGY LEÍRÁSA:

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó beszedésére kötelezett

Az idegenforgalmi adót

 • a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
 • a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás

Az Art. 77. § (1) bekezdése alapján a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást – ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is – úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

Az Art. 77. § (2) bekezdése szerint a könyveket, nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy

 1. a bennük foglalt feljegyzések e törvény, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény bizonylati rendjére vonatkozó és egyéb jogszabályokban előírt bizonylatokon alapuljanak,
 2. adónként és költségvetési támogatásonként folyamatosan, kihagyás nélkül tartalmazzák az adót, illetve költségvetési támogatást meghatározó adatokat és azok bizonylati hivatkozásait,
 3. azokból kitűnjék az adott időszakra vonatkozó bevallott adó, illetve támogatás alapja,
 4. az adó megfizetésének, a költségvetési támogatás igénybevételének, valamint az alapul szolgáló bizonylatoknak az ellenőrzését lehetővé tegyék.

 

Az adó alapját, valamint a mértékét a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015.(XI.27.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

https://or.njt.hu/eli/v01/729611/r/2015/27

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-a alapján mentes az adó alól:

 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
 • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt
adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az
idegenforgalmi adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.

 

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell adóbevallást benyújtani. Az általa beszedett vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Az idegenforgalmi adó alanya.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók, illetve az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

 

Az adatbejelentés benyújtható:

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az adatbejelentés az ügyfél/adózó számára díj-, illeték- és költségmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. Az ügyintézési határidő a bevallásnak az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

Az idegenforgalmi adó önadózáson alapuló adónem, így a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) – az adókötelezettség határidőben és megfelelően történő teljesítése esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény;
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;
 • évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól (a továbbiakban: Turizmus tv.),
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ker. kr.),
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.),
 • Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015.(XI.27.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelete.

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Adózó jogosult:

– adózásra vonatkozó iratok megismerésére (iratbetekintés);

– ellenőrzési cselekményeknél, helyszíni szemlénél jelen lenni;

– elektronikus úton történő kapcsolattartásra;

– igazolási kérelem előterjesztésére;

– eljárás során nyilatkozatot tenni, vagy a nyilatkozattételt megtagadni;

– megfelelő képviseletről gondoskodni;

– kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet előterjeszteni;

– fellebbezési és felügyeleti intézkedés iránti kérelmet előterjeszteni.

Adózó köteles:

– az adó megállapítása, megfizetése érdekében adatbejelentésre, nyilatkozattételre, önadózás esetén adómegállapításra, bevallásra, adatszolgáltatásra;

– adókötelezettségét érintő változásról annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon változásbejelentést tenni;

– ellenőrzés során az adóhatósággal együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani;

– adókedvezmény vagy adómentesség igénybevétele esetén azt okirattal, vagy más megfelelő módon bizonyítani

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az e-ügyintézésre.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Adó- és pénzügyi Iroda

Papp-Szabó Tímea

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 9. iroda

Tel.: +36 34 588-649

E-mail: papp.szabo.timea@tata.hu

 

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/1/7e/b2000/2021_Ifa_nyomtatv%C3%A1ny_kit%C3%B6lt%C3%A9si%20%C3%BAtmutat%C3%B3_03.pdf