Talajterhelési díj

ÜGY LEÍRÁSA:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A díjfizetésre kötelezett kibocsátó a Ktd. által megállapított talajterhelési díjnak 2009. évtől a 100 %-át köteles megfizetni.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.  A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3. Területérzékenységi szorzó: 3.

A talajterhelési díjról szóló 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete alapján mentes az adó alól:

a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben meghatározott díjból 50 %-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben a magánszemélyt, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

  • családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
  • egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

A díjmentességek a talajterhelési díj bevallásának benyújtásával érvényesíthetők. A bevallás benyújtásával egyidejűleg a magánszemély köteles a jövedelmét igazolni. Jövedelemigazolásként a következőket kell csatolni: rendszeres jövedelemről a munkáltató igazolását, a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított igazolást (adott évi nyugdíj megállapításáról szóló nyomtatvány), ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, a járási hivatal, illetve a munkaügyi szerv által folyósított ellátás esetében az ellátást igazoló szelvényét, ennek hiányában a hatóság által kiállított igazolást, egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát, az előzőek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók, illetve az egyéni vállalkozók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. Az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az adatbejelentés az ügyfél/adózó számára díj-, illeték- és költségmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. Az ügyintézési határidő a bevallásnak az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A talajterhelési díj önadózáson alapuló adónem, így a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) – az adókötelezettség határidőben és megfelelően történő teljesítése esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény;
  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;
  • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet.

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Adózó jogosult:

– adózásra vonatkozó iratok megismerésére (iratbetekintés);

– ellenőrzési cselekményeknél, helyszíni szemlénél jelen lenni;

– elektronikus úton történő kapcsolattartásra;

– igazolási kérelem előterjesztésére;

– eljárás során nyilatkozatot tenni, vagy a nyilatkozattételt megtagadni;

– megfelelő képviseletről gondoskodni;

– kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet előterjeszteni;

– fellebbezési és felügyeleti intézkedés iránti kérelmet előterjeszteni.

Adózó köteles:

– az adó megállapítása, megfizetése érdekében adatbejelentésre, nyilatkozattételre, önadózás esetén adómegállapításra, bevallásra, adatszolgáltatásra;

– adókötelezettségét érintő változásról annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon változásbejelentést tenni;

– ellenőrzés során az adóhatósággal együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani;

– adókedvezmény vagy adómentesség igénybevétele esetén azt okirattal, vagy más megfelelő módon bizonyítani;

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az e-ügyintézésre.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Adó- és pénzügyi Iroda

Papp-Szabó Tímea

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 8. iroda

Tel.: +36 34 588-646

E-mail: papp.szabo.timea@tata.hu

 

Letölthető dokumentumok