Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása

Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása már korábban anyakönyvezett eseményről

ÜGY LEÍRÁSA

Az anyakönyvi eseményekről anyakönyvi kivonat másolatot, illetve az anyakönyvben lévő olyan adatokról melyeket az anyakönyvi kivonat nem tartalmaz, de az anyakönyvben szerepelnek – pl. vallás, nemesi címek, rangok, az anyakönyvi esemény időpontjában meglévő és az anyakönyvbe bejegyzett lakcím, foglalkozás – hatósági bizonyítvány kiadását lehet kérni.

A papír alapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kért hatósági bizonyítvány kiállítására csak a nyilvántartó (az anyakönyvi esemény helye szerinti) anyakönyvvezető illetékes.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője; meghatalmazott; aki az okmány kiadásához fűződő jogos érdekét valószínűsíti.

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje módja):

Módja: Személyesen vagy postai úton.

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A kérelemnek tartalmaznia kell az anyakönyvi esemény beazonosítására alkalmas adatokat:

Név

Anyja neve

Anyakönyvi esemény megnevezése (születés, házasság, haláleset)

Anyakönyvi esemény időpontja

Meghatalmazás (opcionális)

Hatósági bizonyítvány esetén: meg kell jelölni a felhasználás célját, valamint azt, hogy melyik anyakönyvi bejegyzésből kérik

 

ELJÁRÁSI ILLETÉK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Az anyakönyvi kivonat és a hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

A 2014. július 1. előtti anyakönyvi eseményeket az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyv tartja nyilván. Ha a kivonatot nem az eseményt nyilvántartó településen, településen szeretné az ügyfél kikérni, akkor a kérelmet befogadó anyakönyvvezető megkeresi a nyilvántartó anyakönyvvezetőt és kéri az anyakönyvi esemény rögzítését. A megkeresett nyilvántartó anyakönyvvezető a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt. Az értesítést követően az anyakönyvvezető értesíti az ügyfelet, arról, hogy a kivonat átvehető.

Amennyiben a megkért anyakönyvi kivonat alapját képző esemény Tata területén történt, vagy az elektronikus anyakönyv az eseményt már tartalmazza, a kivonatot a személyesen megjelent ügyfél részére az anyakönyvvezető haladék nélkül kiadja.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Joga, hogy:

Kérelmet nyújtson be,

Kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,

Ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,

Az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,

Az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,

Bizonyítási eljárást indítványozzon,

Igazolási kérelmet terjesszen elő,

Jogorvoslattal éljen,

Az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon

Kötelessége, hogy:

Az idézésnek eleget tegyen,

A hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,

Az eljárás során jóhiszeműen járjon el,

Az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra anyakönyvvezető

+36-34-588-642