Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

ÜGY LEÍRÁSA

Bejegyzett élettársi kapcsolatot két nagykorú (18 év feletti), azonos nemű személy köthet. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Ez a jegyzőkönyv lesz később a bejegyzés anyakönyvi alapirata. A jegyzőkönyv a kiállításától számított 1 évig érvényes. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvános, amelytől a felek kérésére el lehet térni.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: A bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek együttesen, személyesen.

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08:00 – 12:00 és 13:00-16:00
szerda: 13:00 – 15:30

péntek: 8:00 – 12:00

Ha a külföldi fél nem ért és nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség, akinek részvételét (már a szándékbejelentésnél is) a feleknek kell biztosítaniuk. A tolmács az érintett személyek egyenes ági hozzátartozója nem lehet.

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Érvényes személyi igazolvány (személyazonosító igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; Magyarországon lakó magyar állampolgár esetében érvényes magyar útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (A 2001. január 1-től kiállított vezetői engedély csupán személyazonosságot igazol, magyar állampolgárságot nem, ezért a házasságkötés bejelentésénél azt elfogadni nem lehet.)

Születési anyakönyvi kivonat

Elvált, özvegy családi állapotát igazoló anyakönyvi okirat – záradékolt házassági-, halotti anyakönyvi kivonat – bemutatása (Nőtlen, hajadon családi állapot esetén az anyakönyvvezető nem kér külön igazolást, mert ezt a két családi állapotot ellenőrizni tudja a központi nyilvántartás adatbázisában. A házasságkötések előtt az adatbázisban minden házasuló családi állapotát ellenőrzik az anyakönyvvezetők.)

A külföldi félnek igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. A külföldi félnek a saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához kell fordulnia, ahol megkapja a szükséges iratot, tanúsítványt. Ezen túl igazolnia kell születési anyakönyvi okirattal az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (Budapest, VI. Bajza u. 52.)

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél nincs kötelező várakozási idő, a jegyzőkönyv felvételét követő 1. nap és az 1 év lejárta közötti időszakban kell olyan időpontot találni, amit a foglaltság mellett a hivatal is tud biztosítani, és a párnak is megfelel.

A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létrehozását a jegyző a szándék bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

Kérelmet nyújtson be,

Kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,

Ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,

Az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,

Az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,

Bizonyítási eljárást indítványozzon,

Igazolási kérelmet terjesszen elő,

Jogorvoslattal éljen,

Az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

Az idézésnek eleget tegyen,

A hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,

Az eljárás során jóhiszeműen járjon el,

Az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra anyakönyvvezető

+36-34-588-642