Családi jogállás rendezése

ÜGY LEÍRÁSA

A települési önkormányzat jegyzője az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén tájékoztatja az anyát arról, hogy

A gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és

A kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.

 

A gyermek családi jogállása az alábbiak szerint rendezhető:

Apai elismerő nyilatkozat 

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet. Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermeknek a hozzájárulása. Ha az anya a gyermek törvényes képviselője, a hozzájárulást e minőségében is megadhatja, kivéve, ha az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az esetben a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel. Ha az anya vagy a gyermek nem él vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.

Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi apaságának megállapítása iránt per van folyamatban, az apai elismerő nyilatkozat akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az apaság megállapítása nélkül kerül sor.

Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek esetében kerül sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e a továbbiakban viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti.

Képzelt személynek apaként történő bejegyzése

A települési önkormányzat jegyzője az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az anya kérelmére képzelt személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt.

Az anya a gyámhatóságnál kezdeményezheti, hogy a születési anyakönyvbe kiskorú gyermeke apjaként képzelt személyt jegyezzenek be. Az anya a képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló eljárás során dönthet arról, hogy a gyermek a továbbiakban a képzelt apa családi nevét viseli. Erre vonatkozó nyilatkozata hiányában a gyermek az anya családi nevét viseli tovább.

Ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek a nagykorúvá válását követően kérheti, hogy a születési anyakönyvbe – ha arra korábban nem került sor – apjaként képzelt személyt jegyezzenek be, és kezdeményezheti a korábban bejegyezett képzelt apa nevének törlését is. Ebben az esetben arról is nyilatkozhat, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét.

A határozatot az ügyintéző megküldi az illetékes gyámhivatalnak.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A családi jogállás rendezésére irányuló eljárás megindítását kérheti

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője,

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú anya,

A cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú anya, törvényes képviselőjének hozzájárulásával,

A gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, vagy

A tizennegyedik életévét betöltött gyermek.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: Személyesen

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08:00 – 12:00 és 13:00-16:00
szerda: 13:00 – 15:30

péntek: 8:00 – 12:00

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A gyámhatósági eljárás költség- és illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében – amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Nincs, nem lehet visszavonni, kizárólag bíróság előtt lehet megtámadni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet;

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet;

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet;

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

Kérelmet nyújtson be,

Kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,

Ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,

Az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,

Az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,

Bizonyítási eljárást indítványozzon,

Igazolási kérelmet terjesszen elő,

Jogorvoslattal éljen,

Az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

Az idézésnek eleget tegyen,

A hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,

Az eljárás során jóhiszeműen járjon el,

Az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra anyakönyvvezető

+36-34-588-642