Haláleset anyakönyvezése

ÜGY LEÍRÁSA

 

A halálesetet anyakönyvezés végett az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be.

Az intézeten kívül halálesetet az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett.

Hivatalból kell anyakönyvezni a születést és a halálesetet, ha bejelentésre kötelezett nincs vagy a kötelezett a bejelentést elmulasztotta. Ilyen esetben az anyakönyvvezető gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja:

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A kórházban történt haláleset esetén a kórház által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány és halálozási lap,

otthon történt halálozás esetén a halál tényét megállapító orvos által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány. (Ilyen esetben a halálozási lapot az anyakönyvvezető tölti ki.)

Hamvasztásos temetés esetén a Tisztiorvosi Szolgálat engedélye. (Az engedélyezés a halott vizsgálati bizonyítvány lebélyegzésével történik.)

Az elhalt személy személyi iratai:

– személyi igazolvány

– 2000. január 1. után megváltozott lakóhely esetében az elhalt lakcímkártyája- érvényes magyar útlevele

– 2001. január 1. után kiállított vezetői engedélye- születési anyakönyvi kivonata

– családi állapotát igazoló okirata

Családi állapotot igazoló okirat lehet:

ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata ha az elhalt elvált családi állapotú, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélet vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

ha özvegy családi állapotú, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

a volt házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halálának tényét megállapító jogerős bírósági határozat

a volt bejegyzett élettárs halálát halotti vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből

a volt bejegyzett élettársat holtnak nyilvánító, illetőleg halálának tényét megállapító jogerős bírósági határozata bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését elrendelő jogerős közjegyzői végzés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását elrendelő jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat

Ha a haláleset bejelentésével összefüggésben az anyakönyvezéshez szükséges adatok az anyakönyvezés elhalasztását követően sem válnak ismertté, a rendőrség feladat- és hatáskörrel rendelkező szervének értesítése alapján az ismeretlen holttest anyakönyvezésének szabályait kell alkalmazni.

A hagyatéki értesítést az anyakönyvvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki ügyintézőjéhez. Ha az elhunyt nyugdíjas volt, a hozzátartozónak értesítenie kell a nyugdíjfolyósító intézetet. Az elhalt adószáma szükséges a hagyatéki eljáráshoz, ezért azt csak a hagyatéki eljárás lezárulta után szükséges leadni az elhalt lakóhelye szerint illetékes NAV kirendeltségéhez.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Azonnal

 

Kivétel:

Ha a haláleset bejelentése az anyakönyvezéshez szükséges adatokat nem tartalmazza, vagy azokat – az anyakönyvvezető által beszerzendő adatok, okiratok kivételével – nem igazolták, az anyakönyvvezető a hiányzó adatok beszerzése iránt intézkedik.

Ha az elhalt korábbi anyakönyvi eseményei még nem kerültek bejegyzésre az elektronikus anyakönyvbe, a halálesetet bejegyző anyakönyvvezető az elhalt születési, házassági vagy bejegyzett élettársi anyakönyvi bejegyzésben szereplő adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében megkeresi az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezetőt, aki az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra anyakönyvvezető

: 34/588-642