Házassági név megváltoztatása

ÜGY LEÍRÁSA

 

Házassági név az a név, mely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

Házassági névviselési forma megváltoztatása

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az érintett kérelmére módosítható. A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A hivatásos konzuli tisztviselő köteles továbbítani a kérelmet az illetékes anyakönyvvezetőnek vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak. Ha a házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem elbírálása a hazai anyakönyvezést végző hatóság hatáskörébe tartozik, az anyakönyvvezető a kérelmet haladéktalanul megküldi a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.

Ha a kérelmező a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságát külföldön kötötte, a kérelem elbírálásának feltétele a házasság hazai anyakönyvezése.

Ha a házassági névváltozásra válás vagy özvegység után kerül sor az elvált vagy özvegy nő férjének „né” toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fennállása alatt sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta.

 

Házassági név módosítása

 

Ha a volt házastárs nem a házastársa után őt megillető házassági nevet viseli (viselt név: Minta Jánosné, jogosan megillető név: Minta János Jenőné) a házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házasság megszűnt és személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta. A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A házassági név megváltoztatását – kérelmére – a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

Az jogosult az eljárásra, aki házassági nevet visel. A házassági név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél.

A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Ügyintézés módja: Személyesen

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Személyazonosság és állampolgárság igazolására alkalmas okmány: személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, házassági anyakönyvi kivonat.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Házassági névviselési forma megváltoztatása: illetékmentes

Házassági név módosítása: illetékmentes.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra anyakönyvvezető

: 34/588-642