Házasságkötés – házassági szándék bejelentése

ÜGY LEÍRÁSA

 

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Ez a jegyzőkönyv lesz később a házassági bejegyzés anyakönyvi alapirata. A jegyzőkönyv a kiállításától számított 1 évig érvényes. A házasságkötés nyilvános, amelytől a házasulók kérésére el lehet térni.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A házasulók.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: Személyesen

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

Ha a külföldi házasuló nem ért és nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség, akinek részvételét (már a szándékbejelentésnél is) a házasulóknak kell biztosítaniuk. A tolmács az érintett személyek egyenes ági hozzátartozója nem lehet.

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

– érvényes személyi igazolvány (személyazonosító igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; Magyarországon lakó magyar állampolgár esetében érvényes magyar útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (A 2001. január 1-től kiállított vezetői engedély csupán személyazonosságot igazol, magyar állampolgárságot nem, ezért a házasságkötés bejelentésénél azt elfogadni nem lehet.)

– születési anyakönyvi kivonat

– elvált, özvegy családi állapotát igazoló anyakönyvi okirat – záradékolt házassági-, halotti anyakönyvi kivonat – bemutatása (Nőtlen, hajadon családi állapot esetén az anyakönyvvezető nem kér külön igazolást, mert ezt a két családi állapotot ellenőrizni tudja a központi nyilvántartás adatbázisában. A házasságkötések előtt az adatbázisban minden házasuló családi állapotát ellenőrzik az anyakönyvvezetők.)

A külföldi házasulónak igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. A külföldi házasulónak a saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához kell fordulnia, ahol megkapja a szükséges iratot, tanúsítványt. Ezen túl igazolnia kell születési anyakönyvi okirattal az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (Budapest, VI. Bajza u. 52.).

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A házasságkötés illetékmentes.

A házasságkötéssel kapcsolatos díjak:

 

Hivatali munkaidőben megtartott házasságkötés az ügyfelek számára díjmentes.

Hivatali munkaidőn kívül díszterem bérleti díja: (kb. 70 fő befogadására alkalmas) 15.000,- Ft.

Polgármesteri Hivatal épületén kívüli házasságkötés:

– házasságkötés Tata város területén 25 000,- Ft

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

A jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos várakozási időt ír elő a Ptk. A házasságkötésnél a 31. nap és az 1 év lejárta közötti

időszakban kell olyan időpontot találni, amit a foglaltság mellett a hivatal is tud biztosítani, és a házasulóknak is megfelel.

A házasságkötéseknél előírt 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést adhat a jegyző.

Közeli halállal fenyegető állapot esetén el kell tekinteni a 30 napos kötelező várakozási idő meglététől, ilyen esetben tájékoztatásért keresse az anyakönyvvezetőt.

A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző a szándék bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól;

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:5. §, 4:7. §, 4:8. §;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra anyakönyvvezető

Tel.: 34/588-642

 

Polgármesteri Kabinet

Jenei Márta anyakönyvvezető

Tel.: 34/588-611