Otthon születés anyakönyvezése

ÜGY LEÍRÁSA

 

A születést anyakönyvezés végett az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

Az intézeten kívüli születést a szülő, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy jelenti be.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: Személyesen

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Jegyzőkönyv élve születésről

Központi Statisztikai Hivatal élveszületési lap

Vizsgálati lap otthon született újszülöttről, 2pld.-ban

Terhes-gondozási könyv

Igazolás otthon születésről

Az anya érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája

Annak a külföldi állampolgárnak, aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státusszal, érvényes útlevele.

A szülők házassági anyakönyvi kivonata, a külföldi állampolgárságú szülők, külföldön kötött házassága esetében – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (Bp., Bajza u. 52.) – fordításában kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni.

Házasságon kívül született gyermek esetében a szülők által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Magyarországon élő magyar állampolgárságú újszülött személyazonosító igazolvány igénylő adatlap + 1db igazolványkép (amennyiben kérik a szülők)

Nem tervezett otthonszülés esetén az anya – büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a születés helyére és idejére vonatkozóan.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Azonnal.

Kivétel:

Ha a születés bejelentése az anyakönyvezéshez szükséges adatokat nem tartalmazza, vagy azokat – az anyakönyvvezető által beszerzendő adatok, okiratok kivételével – nem igazolták, az anyakönyvvezető a hiányzó adatok beszerzése iránt intézkedik.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra anyakönyvvezető

Tel.: 34/588-642