Születési családi és utónév megváltoztatása

ÜGY LEÍRÁSA

 

A születési név az a név, mely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzése alapján megilleti. Magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet.

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Ha házastárs változtat nevet, és azt a nevet a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

Magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név engedélyezése különös méltánylást érdemlő körülményt kivéve – nem lehetséges.

Amennyiben a névváltozással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt a névváltoztatás feltétele a hazai anyakönyvezés.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél.

A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához, ha a szülők elváltak (A két szülő együtt, személyesen nyújthatja be a kérelmet). Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha valamelyik szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása (személyes aláírása az anyakönyvvezető előtt) is szükséges.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: Személyesen

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája

születési anyakönyvi kivonata.

Ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata.

Kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata.

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalása megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolata.

 

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén – függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltoztatást – 10.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára az alábbiak szerint.

Átutalás összege: 10.000. Ft

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: a névváltoztatással érintett személy házassági és születési nevének feltüntetése (kiskorú vagy gondnokolt esetén is minden estben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra anyakönyvvezető

Tel.: 34/588-642