Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

ÜGY LEÍRÁSA

 

Az apai jogállás keletkezésének feltétele a házassági kötelék, élettársak esetén reprodukcióra irányuló különleges eljárás, apai elismerő nyilatkozat, vagy bírósági határozat.

Az apai elismerő nyilatkozatot és a hozzájárulást anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. A jegyzőkönyv vagy okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A jegyzőkönyv felvételéhez mindkét szülő együttes személyes jelenléte szükséges. Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: Személyesen

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:

– Mindkét szülő érvényes személyazonosító igazolványa, ennek hiányában érvényes útlevele szükséges, lakcímigazolvánnyal együtt (megfelelő a régi formátumú személyazonosító igazolvány is, melyben a lakcímadatok is szerepelnek).

– Szakorvos (szülész-nőgyógyász) által kiállított bizonyítvány (igazolás), mely a fogantatás vélhető és a szülés várható időpontját tartalmazza.

– Terhesgondozási könyv – szakorvosi bizonyítványként is elfogadható, amennyiben tartalmazza a születés feltételezett időpontját, és a fogamzás feltételezett időpontját, valamint a szakorvos (szülész – nőgyógyász) aláírását, bélyegző lenyomatát.

– Ha az anya családi állapota elvált, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat (az anyakönyvi kivonat megjegyzések rovata tartalmazza a válás jogerőre emelkedésének időpontját) melyet a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető adhat ki.

Az anya hajadon családi állapota esetében az apai elismerő nyilatkozatot kiállító anyakönyvvezető állítja ki a családi állapot igazolást. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre – elvált családi állapotú anya esetében – akkor lehet felvenni, ha a válás jogerőre emelkedése és a gyermek várható születési ideje között eltelt 300 nap.

Külföldi állampolgár anya esetében:

Szükség van családi állapotának igazolására, útlevelére, valamint – ha rendelkezik azokkal – az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedélyre, esetleg letelepedési engedélyre.

Külföldi okirat csak hiteles – az OFFI által hitelesített, és fordított – magyar fordítással fogadható el.

Külföldi állampolgár apa esetében:

Szükség van útlevelére – valamint ha rendelkezik azokkal – az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedélyre, esetleg letelepedési engedélyre.

Tolmácsra abban az esetben van szükség, ha valamelyik szülő nem ért, illetve nem beszél magyarul. Tolmács lehet olyan személy is, aki nem rendelkezik tolmács igazolvánnyal, de azt az idegen nyelvet, melyet az eljárásnál használ, olyan szinten beszéli, hogy a feltett kérdéseket, válaszokat fordítani tudja. Tolmácsról a nyilatkozó feleknek kell gondoskodniuk. Tolmács a nyilatkozó felek egyenes ági hozzátartozója nem lehet.

Abban az esetben, ha mindkét szülő külföldi állampolgár, országuk budapesti nagykövetségén lehet a nyilatkozatot megtenni.

Megszületett gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:

Megszületett gyermekre a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyorsabb ügyintézés végett a gyermek születési helye szerinti illetékes anyakönyvvezetőnél célszerű megtenni.

Szükséges okiratok:

– A gyermek születésénél korábban kiadott iratok. (Ha a nyilatkozatot a gyermek születése helyén teszik, ezek bemutatására nincs szükség).

Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Kiskorú anya esetén a kirendelt gyámnak (eseti gondnok), mint a kiskorú törvényes képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz hozzájárulását kell adnia.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Azonnal.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Nincs, nem lehet visszavonni, kizárólag bíróság előtt lehet megtámadni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól;

A Polgárjogi Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyv;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra anyakönyvvezető

Tel.: 34/588-642